Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2005, 442AMvB

Besluit van 18 augustus 2005 tot wijziging van artikel 11 van het Besluit WWB in verband met het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2005, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/05/47454;

Gelet op artikel 40, eerste lid, van de Wet werk en bijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2005, nr. W12.05.0291/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2005, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/05/50685;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 11, eerste lid, van het Besluit WWB komt te luiden:

  • 1. Voor de verlening van bijstand aan belanghebbenden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden aangewezen:

    a. de gemeenten opgenomen in de bijlage onder A van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid, en

    b. de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 18 augustus 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de dertiende september 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 11, eerste lid, van het Besluit WWB worden de gemeenten aangewezen voor de bijstandsverlening aan adreslozen. Daartoe werd verwezen naar de lijst van gemeenten in de bijlage onder A van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid. Met ingang van 1 juni 2005 is die lijst van 43 gemeenten op grond van artikel 30 van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid beperkt tot de 16 gemeenten in die lijst die niet vallen onder het Grotestedenbeleid (GSB). De GSB-steden ontvangen geen specifieke uitkeringen meer krachtens het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid. Daarmee werd de reikwijdte van artikel 11 Besluit WWB onbedoeld beperkt tot die 16 gemeenten. Met het onderhavige besluit is artikel 11, eerste lid, van het Besluit WWB met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2005 zodanig aangepast dat de 43 gemeenten die voor die datum op de bijlage onder A van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid stonden, vanaf die datum zijn aangewezen voor de bijstandsverlening aan adreslozen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.