Besluit van 25 januari 2005, houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg, inwerkingtreding van de WTG ExPres en inwerkingtreding van de aanwijzing van psychotherapeuten als categorie van organen in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2005, kenmerk MC/MO-2553463;

Gelet op artikel XII van de wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg);

op artikel III van de wet van 9 december 2004, tot wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres); en

op artikel VII, eerste lid, van het Besluit van 27 oktober 2003, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter beperking van de wettelijk verzekerde zorg, alsmede enige andere wijzigingen (Stb. 451);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg), treedt in werking met ingang van 1 februari 2005, met uitzondering van artikel I, onderdeel L en onderdeel M, voor zover het betreft de eerste twee leden van het voorgestelde artikel 11a , alsmede artikel IV.

Artikel 2

De wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres) treedt in werking met ingang van 1 februari 2005.

Artikel 3

Artikel IV van het Besluit van 27 oktober 2003, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter beperking van de wettelijk verzekerde zorg, alsmede enige andere wijzigingen (Stb. 451), treedt in werking met ingang van 1 februari 2005.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eenendertigste januari 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven