Besluit van 16 juli 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Herzieningswet Kadasterwet I

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 2005, nr. DJZ2005159959, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel XXIV van de Herzieningswet Kadasterwet I;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Herzieningswet Kadasterwet I treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 16 juli 2005

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven