Besluit van 23 juli 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 juli 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1573, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI, eerste lid, van de wet van 12 mei 2005, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 12 mei 2005, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achttiende augustus 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven