Besluit van 16 juli 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 4 juli 2005, Directie Sociale Verzekeringen nr. SV/R&S/ 2005/50550;

Gelet op artikel VII van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van de artikelen I, onderdelen A, B, D, E en F, II en III, terug tot en met 1 juli 2005 en ten aanzien van artikel I, onderdeel C, terug tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 16 juli 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

NOTA VAN TOELICHTING

Het Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen is per 1 juli 2005 van rechtswege vervallen. Met ingang van die datum dient de mogelijkheid tot het vervroegd inzetten van reïntegratie-activiteiten te worden gebaseerd op artikel 72, eerste lid, onderdeel b, van de WW. Derhalve wordt aan artikel I, onderdeel A, van de wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (de wet) terugwerkende kracht verleend tot en met die datum. De artikelen I, onderdelen B, D, E en F, alsmede artikel II van de wet hangen samen met artikel I, onderdeel A, van de wet zodat aan deze artikelen eveneens terugwerkende kracht tot die datum wordt verleend.

Nu bij de wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb. 728) de mogelijkheid tot toekenning van reïntegratie-uitkering en verlenging van de werkloosheidsuitkering met ingang van 1 januari 2005 is komen te vervallen is het wenselijk dat voor de in artikel I, onderdeel C, van de wet omschreven doelgroep met ingang van die datum verlenging van de werkloosheidsuitkering tijdens noodzakelijke scholing mogelijk wordt gemaakt. Aan artikel I, onderdeel C, van de wet wordt derhalve terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 verleend.

In artikel III van de wet is bepaald dat tot 1 juli 2005 aanvragen kunnen worden ingediend voor pakketten op maat, plaatsings- en herplaatsingssubsidies. Om duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend tussen 1 juli 2005 en de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt ook aan deze bepaling terugwerkende kracht verleend.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven