Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vóór de inwerkingtreding te wijzigen in verband met het introduceren van de mogelijkheid van toezending van vooringevulde aanvraagformulieren door de Belastingdienst/Toeslagen;

dat het wenselijk is bij die gelegenheid de benamingen «huursubsidie» en «tegemoetkoming kinderopvang» wettelijk te wijzigen in «huurtoeslag» respectievelijk «kinderopvangtoeslag»;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 21 september 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) (29 765) tot wet wordt verheven maar nog niet in werking is getreden, wordt het eerste lid van artikel IV van hoofdstuk 2 van die wet vervangen door:

  • 1. Deze wet treedt in werking op 1 september 2005 en geldt wat betreft de wijzigingen ingevolge hoofdstuk 1, afdeling A, afdeling B, afdeling C, artikel I en artikel IV, en afdeling D, en hoofdstuk 2, artikel I, vierde tot en met elfde lid, en artikel II, voor berekeningsjaren als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die aanvangen op of na 1 januari 2006.

2. Nadat de wijzigingen ingevolge de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn aangebracht, worden de hierna in de artikelen III, IV, VI, VIII en XIV genoemde wetten voorts nog gewijzigd als aangeduid in die artikelen.

ARTIKEL II

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 15 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt toegevoegd:

  • 6. De Belastingdienst/Toeslagen kan op eigen initiatief een aanvraagformulier toezenden aan degene die vermoedelijk voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Op dat formulier kunnen voor de belanghebbende en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerde partner de gegevens worden vermeld die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanspraak of de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming.

  • 7. In bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kan de in het zesde lid bedoelde vermelding van gegevens ook plaatsvinden voor de partner die niet is de in dat lid bedoelde partner. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Aa

In artikel 33, tweede lid, wordt «artikelen 28, derde lid, 31 en 32» vervangen door: artikelen 28, derde lid, 30, 31 en 32.

B

Na artikel 38 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 38a. Gegevensverstrekking door de Belastingdienst/Toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen kan onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden ten behoeve van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen voorzieningen die de dienstverlening voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet verbeteren, gegevens verstrekken die voor deze dienstverlening nodig zijn.

ARTIKEL III

De Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «op grond van artikel 5 aanspraak kan maken op een tegemoetkoming» vervangen door: op grond van artikel 5, eerste lid, aanspraak kan maken op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk een tegemoetkoming.

2. Na onderdeel m wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder j, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang.

B

In artikel 1a, tweede lid, wordt «tegemoetkoming» vervangen door: kinderopvangtoeslag.

C

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden:

HOOFDSTUK 2. KINDEROPVANGTOESLAG EN TEGEMOETKOMINGEN IN DE KOSTEN VAN KINDEROPVANG

D

Het opschrift van paragraaf 1 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Paragraaf 1. Aanspraken op kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang

E

In artikel 5, eerste lid, wordt «aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang jegens het Rijk, jegens de gemeente of jegens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» vervangen door: aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten jegens het Rijk onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang jegens de gemeente of jegens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

F

Het opschrift van paragraaf 2 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Paragraaf 2. Kinderopvangtoeslag

G

In artikel 6, eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, wordt «tegemoetkoming» vervangen door: kinderopvangtoeslag.

H

In artikel 7 wordt «tegemoetkoming» telkens vervangen door: kinderopvangtoeslag.

I

Het opschrift van paragraaf 3 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Paragraaf 3. Tegemoetkoming van de gemeente

J

In artikel 24, eerste lid, onderdeel a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid wordt «het totaal aan tegemoetkomingen van het Rijk en de gemeente» vervangen door: het totaal aan kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming van de gemeente.

K

Het opschrift van paragraaf 4 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Paragraaf 4. Tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

L

In artikel 30, eerste en tweede lid, wordt «het totaal aan tegemoetkomingen van het Rijk en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» vervangen door: het totaal aan kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

M

In artikel 35, derde lid, wordt «tegemoetkoming van het Rijk» vervangen door: kinderopvangtoeslag.

N

In artikel 40 wordt «De tegemoetkoming van het Rijk, de gemeente of van het Uitvoeringsinstituut» vervangen door: De kinderopvangtoeslag, alsmede de tegemoetkomingen van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

O

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onder c, komt te luiden:

c. de hoogte van de kinderopvangtoeslag en de hoogte van de tegemoetkomingen van de gemeente en van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;.

2. In het tweede lid wordt «aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang jegens het Rijk, jegens de gemeente of jegens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» vervangen door: aanspraak op een kinderopvangtoeslag in de door hem of zijn partner te betalen kosten jegens het Rijk onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang jegens de gemeente of jegens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

P

Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bedoelde tegemoetkoming aanspraak op een extra tegemoetkoming» vervangen door: bedoelde kinderopvangtoeslag aanspraak op een extra kinderopvangtoeslag.

2. In het tweede lid wordt «extra tegemoetkoming» vervangen door: extra kinderopvangtoeslag.

3. In het derde lid wordt «tegemoetkoming» vervangen door: kinderopvangtoeslag.

Q

In artikel 95, eerste lid, wordt «extra tegemoetkoming» vervangen door: extra kinderopvangtoeslag.

ARTIKEL IV

De Huursubsidiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onderdelen a en e, 7, eerste lid, 11, derde lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, aanhef, 14, eerste lid, aanhef, 21, eerste lid, aanhef, 23, in het opschrift van de hoofdstukken 2 en 3, en in het opschrift van hoofdstuk 3, paragraaf 3, wordt «huursubsidie» telkens vervangen door: huurtoeslag.

B

In de artikelen 1a, tweede lid, 7, tweede lid, 9, tweede lid, 11, vierde lid, aanhef, 13, tweede lid, onderdeel c, 38, eerste en tweede lid, 49, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, wordt «huursubsidie» telkens vervangen door: een huurtoeslag.

C

In de artikelen 8, 9, eerste lid, aanhef, en 11, eerste lid, aanhef, wordt «Huursubsidie» vervangen door: Een huurtoeslag.

D

In artikel 13, derde lid, wordt «Als huursubsidie» vervangen door «Als een huurtoeslag» en wordt «geen huursubsidie» vervangen door: geen huurtoeslag.

E

Het opschrift van hoofdstuk 6 komt te luiden:

HOOFDSTUK 6. HUURTOESLAG-INFORMATIEPUNTEN

F

In artikel 28 vervalt het tweede lid onder vernummering van het derde tot tweede lid.

G

In het opschrift van hoofdstuk 8 wordt «huursubsidietoekenning» vervangen door: huurtoeslagtoekenning.

H

In artikel 59 wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL V

In artikel 6, derde lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL VI

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, onderdeel b, wordt «huursubsidie» vervangen door «een huurtoeslag» en «Huursubsidiewet» door: Wet op de huurtoeslag.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt «huursubsidie» vervangen door: een huurtoeslag.

ARTIKEL VII

In artikel 8:41, derde lid, onderdeel a, onder 4°, van de Algemene wet bestuursrecht wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL VIII

In artikel 475d, vijfde lid, onderdeel b, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «huursubsidie» vervangen door «huurtoeslag», «huursubsidiebedrag» door «huurtoeslagbedrag» en «Huursubsidiewet» telkens door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL IX

In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL X

In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL XI

In artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars wordt «huursubsidie» vervangen door «huurtoeslag» en «Huursubsidiewet» door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL XII

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 31, tweede lid, onderdeel d, wordt «huursubsidie» vervangen door «huurtoeslag» en «Huursubsidiewet» door: Wet op de huurtoeslag.

B

In artikel 64, eerste lid, onderdeel h, wordt «Huursubsidiewet» vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL XIII

Artikel 3.104, onderdeel g, van de Wet inkomstenbelasting 2001 komt te luiden:

g. kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen op grond van de Wet kinderopvang;.

ARTIKEL XIV

In artikel 16c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «aanspraak op een tegemoetkoming kan ontstaan» vervangen door: aanspraak op een kinderopvangtoeslag onderscheidenlijk aanspraak op een tegemoetkoming kan ontstaan.

ARTIKEL XV

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

  • 2. De artikelen II tot en met XII gelden voor berekeningsjaren als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die aanvangen op of na 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 juni 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de vijfde juli 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 30 097

Naar boven