Besluit van 27 juni 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 juni 2005, nr. MJZ2005127297, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel IV van de Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de zevende juli 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus. Voorzien is in een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding, gelet op het feit dat de implementatietermijn van de EG-richtlijn inzake de eerste pijler van het Verdrag van Aarhus op 14 februari 2005 is verstreken (richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad; PbEU L 41), en die van de EG-richtlijn inzake de tweede pijler van het Verdrag van Aarhus op 25 juni 2005 verstrijkt (richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad; PbEU L 156). Met ingang van 14 februari 2005 is overigens reeds de wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus) (Stb. 519) in werking getreden. Die wet strekt tevens ter implementatie van de EG-richtlijn inzake de eerste pijler van het Verdrag van Aarhus en dekt het grootste deel van de in die richtlijn opgenomen verplichtingen. Met de inwerkingtreding van deze wet is de implementatie van de EG-richtlijnen inzake de eerste en tweede pijler van het Verdrag van Aarhus op wetsniveau voltooid.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Naar boven