Besluit van 28 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2005, nummer IFZ 2005/457 M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Gelet op artikel II van de Rijkswet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn, Stb. 2005, 292;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de dertigste juni 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn.

De inwerkingtreding van deze Rijkswet is gekoppeld aan de datum van toepassing van de Richtlijn nr. 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling (PbEU L 157/38) (hierna: de Richtlijn 2003/48/EG). De Ecofin-Raad van 7 juni 2005 heeft besloten dat de Richtlijn 2003/48/EG vanaf 1 juli 2005 zal worden toegepast, aangezien per die datum aan de voorwaarden van artikel 17, tweede lid, Richtlijn 2003/48/EG is voldaan. Dit betekent dat ook de Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn vanaf 1 juli 2005 zal moeten worden toegepast.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven