Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2005, 326Wet

Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat technische aanpassingen van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet noodzakelijk zijn vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

  • 1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit is belast met taken ter uitvoering van deze wet en de Verordening, alsmede met het toezicht op de naleving van deze wet en de Verordening, met uitzondering van paragraaf 1a van hoofdstuk 8.

  • 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit houdt bij de uitoefening van de hem op grond van deze wet en de Gaswet toegekende taken en bevoegdheden rekening met het belang van de bevordering van een elektriciteitsmarkt en een gasmarkt die niet-discriminatoir en transparant zijn en die gekenmerkt worden door daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking. Hij volgt nauwlettend in welke mate de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt aan de in de vorige volzin genoemde belangen voldoen en doet hiervan in een afzonderlijk hoofdstuk verslag in het verslag, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

  • 3. De werkzaamheden in verband met de uitvoering van artikel 51 worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij werkzaamheden op grond van hoofdstuk 3, paragrafen 4 tot en met 6.

  • 4. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Verordening, met uitzondering van paragraaf 1a van hoofdstuk 8, zijn belast de bij besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit aangewezen ambtenaren.

  • 5. Van een besluit als bedoeld in het vierde lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

  • 6. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan bindende aanwijzingen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Verordening. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet ter inzage gelegd.

B

Artikel 6 vervalt.

C

In de artikelen 5b, eerste lid, 10a, derde lid, 11b, derde lid, 13, zevende lid, 16, tiende lid, 17a, vierde lid, 19a, tweede en vierde lid, 19b, eerste lid, 21, tweede lid, 26b, tweede en derde lid, 31, zesde lid, 31a, vijfde lid, 37a, eerste tot en met vijfde lid, 40a, 41a, 41b, eerste lid, 41c, 41d, tweede lid, 41e, tweede tot en met vijfde lid, 51, eerste tot en met derde lid, 52, 77h, eerste tot en met derde lid, 77i, eerste en tweede lid, 77j, eerste lid, 77k, eerste en derde lid, 77l, eerste lid, 77m, eerste en derde lid, 77n, eerste lid, 77o, eerste lid, 77q, eerste lid, 82, derde lid, en 86c wordt «directeur van de dienst» telkens vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

D

Artikel 36, vijfde en zesde lid, vervallen.

Da

In artikel 77h, tweede lid, wordt «artikel 5, zevende lid» vervangen door: artikel 5, zesde lid.

Db

In artikel 77i, eerste lid, onderdeel b, wordt «5, zevende lid,» vervangen door: 5, zesde lid,.

E

In artikel 80 wordt in het derde lid «Dienst Toezicht Energie» vervangen door: Nederlandse Mededingingsautoriteit en vervalt: 3. In het verslag wordt in ieder geval aandacht besteed aan de toepassing van artikel 6..

F

Aan artikel 82 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Een representatieve organisatie wordt geacht belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op grond van deze wet.

ARTIKEL II

De Gaswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel r, wordt aan het slot de punt vervangen door een puntkomma.

B

In de artikelen 3c, derde lid, 8, tweede lid, 10a, vijfde lid, 10c, vierde lid, 10d, derde lid, 12, tweede en derde lid, 12a, 12b, eerste lid, 12c, tweede lid, 12d, tweede lid, 12e, 12f, 12g, tweede lid, 12h, eerste tot en met vijfde lid, 12i, eerste lid, 13, vierde tot en met zesde lid, 14a, eerste en tweede lid, 18a, tweede lid, 18h, vierde lid, 19, eerste tot en met derde lid, 20, 35a, tweede en vierde lid, 35b, eerste lid, 60ab, eerste lid, 60ac, eerste tot en met derde lid, 60ad, eerste en tweede lid, 60ae, eerste lid, 60af, eerste lid, 60ag, eerste lid, 60ah, eerste en derde lid, 60ai, eerste lid, 60al, eerste lid, 61, derde lid, 81, eerste en vierde lid, 81a, 81b, eerste lid, 81c, 81d, eerste lid, 82, tweede tot en met vierde en zesde en zevende lid, wordt «directeur» telkens vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

C

In artikel 12g, eerste lid, wordt zowel «directeur van de dienst» als «directeur» vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

D

In artikel 18b, derde lid, wordt «directeur-generaal en de directeur» vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

E

In de artikelen 18c, vierde en vijfde lid, en 18e, eerste en derde lid, wordt «directeur-generaal» telkens vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

F

Artikel 60 komt te luiden:

Artikel 60

  • 1. De werkzaamheden in verband met de uitvoering van artikel 19, eerste en tweede lid, worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij werkzaamheden op grond van hoofdstuk 2, paragrafen 2.2 en 2.3.

  • 2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan bindende aanwijzingen geven in verband met de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Van de beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet ter inzage gelegd.

Fa

In artikel 60ac, tweede lid, wordt «artikel 60, derde lid» vervangen door: artikel 60, tweede lid.

Fb

In artikel 60ad, eerste lid, onderdeel b, wordt «60, derde lid» vervangen door: 60, tweede lid.

G

In de artikelen 60aj, eerste lid, en 81e, tweede lid, wordt «directeur van de dienst» vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

H

De artikelen 60b, 60c en 61a vervallen.

I

Aan artikel 61 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Een representatieve organisatie wordt geacht belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op grond van deze wet.

J

In artikel 66, derde lid, wordt «Dienst Toezicht Energie» vervangen door: Nederlandse Mededingingsautoriteit.

ARTIKEL III

In artikel 5d, tweede lid, van de Mededingingswet wordt «bij beschikkingen op grond van artikel 17» vervangen door: bij toepassing van artikel 6, derde lid,.

ARTIKEL IV

De Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 15.4, derde lid, en 15.14, eerste lid, wordt «directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit» vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

B

In artikel 18.3, eerste, tweede en derde lid, wordt «raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit» telkens vervangen door: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

ARTIKEL V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 juni 2005

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de dertigste juni 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 29 992