Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Kieswet, houdende enkele technische wijzigingen in verband met geconstateerde gebreken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Kieswet enkele wijzigingen aan te brengen in verband met geconstateerde gebreken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen G 1, vijfde, zevende en achtste lid, G 2, vijfde, zevende, en achtste lid, G 4, derde lid, I 15, tweede lid, I 17, tweede lid, J 33, vierde lid, M 13, eerste lid, P 23, eerste lid, S 2, tweede lid, S 13, U 16, tweede lid, W 7, eerste lid wordt «Nederlandse Staatscourant» steeds vervangen door: Staatscourant.

B

In de artikelen H 9, vijfde lid, en R 8, vijfde lid, vervalt steeds «en kan zij ook telegrafisch of per telex geschieden».

C

In de artikelen H 10, tweede lid, en R 9, tweede lid, vervalt steeds «, telegrafisch of per telex».

D

In artikel I 14, vierde lid, wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

E

In artikel V 2, eerste, vierde en vijfde lid, vervalt telkens «of telegrafisch».

F

De tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het gestelde onder kieskring nummer 14 vervallen «’s-Gravenzande,», «De Lier,», «Maasland,», «Monster,», «Naaldwijk,», «Schipluiden,» en «Wateringen,».

2. In het gestelde onder kieskring nummer 14 wordt na «Middelharnis,» toegevoegd «Midden-Delfland,» en wordt na «Vlaardingen,» toegevoegd «Westland,».

G

De artikelen Z 14 tot en met Z 19 vervallen.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 28 april 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Uitgegeven de tiende mei 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 30 029

Naar boven