Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2005, 224Verbeterblad

Vaststelling van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en tot wijziging van enkele besluiten in verband met technische wijzigingen

VERBETERING

Op blz. 10, komt artikel 23, tweede lid, als volgt te luiden:

2. De consignatietoelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag;

b. 10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 30b, eerste lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie,

met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het maximumsalaris van salarisschaal 7.

’s-Gravenhage, 30 juni 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner