Besluit van 22 april 2005 tot het vaststellen van de tijdstippen van inwerkingtreding van enige artikelen van de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 24 houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) en van het besluit van 29 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat (Stb. 2004,187)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 april 2005, nr. HDJZ/LUV/2005-739, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de wet van 19 december 2002, St. 2003, 24 houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) en op artikel III van het besluit van 29 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat (Stb. 2004, 187);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De artikelen I, onderdelen A tot en met J, L en M, II en III van de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 24 houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) en de artikelen I, onderdelen A tot en met I, en II van het besluit van 29 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat (Stb. 2004,187) treden, met uitzondering voor zover het betreft MLA’s, in werking:

    a. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 8.618 kg met ingang van 1 mei 2005;

    b. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618 kg met ingang van 1 januari 2006.

  • 2. Artikel I, onderdeel J, van het in het eerste lid genoemde besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2005.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 april 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negenentwintigste april 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Bij de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 24, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring, uitgewerkt in het besluit van 29 maart 2004, Stb. 2004, 187, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat, is de wettelijke basis gelegd voor de afgifte van geluidscertificaten en geluidsverklaringen voor luchtvaartuigen voorzien van een voortstuwingsinrichting. De inwerkingtreding hiervan is opgeschort totdat de voorbereiding voor de afgifte van de die documenten gereed is.

Thans is de voorbereiding voor de uitgifte van deze documenten zover gevorderd, dat de desbetreffende regelgeving in werking kan treden. De inwerkingtreding zal in twee fasen gebeuren. De eerste fase omvat alle luchtvaartuigen met een maximum startmassa van 8.618 kg of minder, te beginnen met ingang van 1 mei 2005. De tweede fase omvat de luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618kg , te beginnen met ingang van 1 januari 2006. Aangetekend zij, dat het geluidsdocument telkens bij de verlenging van het bewijs van luchtwaardigheid moet worden aangevraagd.

De MLA’s (microlight airplanes) zijn uitgezonderd van de regelgeving met betrekking tot het geluidscertificaat en de geluidsverklaring. Voor deze categorie gelden afzonderlijke luchtwaardigheids- en geluidseisen, neergelegd in de Regeling MLA’s.

Artikel I, onderdeel J, van het besluit bevat de nieuwe citeertitel van het Besluit luchtwaardigheid, te weten Besluit luchtvaartuigen, en dient derhalve met ingang van 1 mei 2005 in werking te treden.

Artikel I, onderdeel K, van de wet bevat een wijziging van artikel 4.1 van Hoofdstuk 4 van de Wet luchtvaart. De desbetreffende artikelen zijn nog niet in werking getreden, zodat ook dit onderdeel van de wijzigingswet nog niet in werking kan treden. Onderdeel N van de wijzigingswet, dat slechts een correctie op de wet bevat, is inmiddels in werking getreden.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven