Besluit van 20 april 2005 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (verlaging leeftijdsgrens voor herbeoordeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/15498;

Gelet op de artikelen 18, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en 2, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2005, nr. W12.05.0076/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/24031;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «van dit aantal» ingevoegd: wordt.

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «de artikel 6» vervangen door: de in artikel 6.

B

Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «1 juli 1949» vervangen door: 1 juli 1954.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid is artikel 9, onderdeel a, laatste zin, van toepassing op een recht op uitkering als bedoeld in het eerste lid van de betrokkene die voor of op 1 juli 1954 is geboren.

3. In het vierde lid wordt «het tweede lid» vervangen door: het derde lid.

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, onder 1, terugwerkt tot en met 1 oktober 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 20 april 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de derde mei 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op 5 november 2004 heeft het kabinet met delegaties van werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid overeenstemming bereikt over een kabinetsverklaring over wijzigingen in het voorgenomen beleid (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 XV, nr. 18). De verklaring heeft onder andere betrekking op de beleidsvoornemens ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Een van de punten heeft betrekking op het verlagen van de leeftijd met vijf jaar van degenen die betrokken worden bij de herbeoordelingsoperatie arbeidsongeschiktheidswetten zoals geregeld in de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten en die te maken krijgen met het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Stb. 2004, 434).

Op grond van de genoemde verklaring, onderdeel B6, worden de arbeidsongeschikten geboren in de periode vanaf 2 juli 1949 tot en met 1 juli 1954 uitgezonderd van de herbeoordelingsoperatie. De implicatie hiervan is ook dat indien deze arbeidsongeschikten los van de herbeoordelingsoperatie op professionele gronden worden herbeoordeeld, dit met het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (hierna: het Schattingsbesluit) zoals dat luidde voor 1 oktober 2004 dient te geschieden. Om die reden is het gewenst het Schattingsbesluit in die zin te wijzigen.

Het betreft hier het wijzigen van de zinsnede «geboren voor of op 1 juli 1949» in artikel 12a met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2004 in: geboren voor of op 1 juli 1954. Door deze wijziging wordt bereikt dat bestaande arbeidsongeschikten geboren in de periode vanaf 2 juli 1949 tot en met 1 juli 1954 die moeten worden herbeoordeeld om professionele redenen beoordeeld kunnen worden met het Schattingsbesluit zoals dat luidde voor 1 oktober 2004.

Voor de volledigheid zij vermeld dat ook de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten zal worden gewijzigd om te bereiken dat de maximumleeftijdsgrens van degenen die bij de herbeoordelingsoperatie worden betrokken, zoals afgesproken in onderdeel B6 van de kabinetsverklaring, met 5 jaar wordt verlaagd. Arbeidsongeschikten geboren in de periode vanaf 2 juli 1949 tot en met 1 juli 1954 zijn dan ook uitgezonderd van de eenmalige herbeoordeling. Dit gebeurt door een wijziging in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Ook het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, waarin het bestand arbeidsongeschikten in twee cohorten is verdeeld en de periode is vastgesteld waarin zij worden herbeoordeeld, zal worden gewijzigd. De wijziging heeft alleen betrekking op het tweede cohort. In dit cohort zullen personen geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1956 worden herbeoordeeld.

Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt een technische correctie aan te brengen in het toepassingsbereik van de laatste zin van artikel 9, onderdeel a. Deze zin heeft betrekking op de eis dat gegevens met betrekking tot de in aanmerking genomen functies op het moment van de datum waarop de beschikking over de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling betrekking heeft, niet ouder mogen zijn dan 24 maanden. Deze zin dient ook betrekking te hebben op arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor personen geboren voor of op 1 juli 1954. Door de toevoeging van een nieuw tweede lid in artikel 12a van het Schattingsbesluit wordt dit bereikt.

Ook zijn twee redactionele omissies in artikel 10 gecorrigeerd.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Inspectie Werk en Inkomen hebben aangegeven dat dit besluit uitvoerbaar en toezichtbaar is.

Financiële effecten op de herbeoordelingsoperatie

Als gevolg van het uitzonderen van de 50–55-jarigen van de herbeoordelingsoperatie met het per 1 oktober 2004 gewijzigd Schattingsbesluit zal het aantal personen dat onder de doelgroep van de herbeoordelingsoperatie valt, circa 25% lager liggen. Aangezien de leeftijdsgroep 50–55-jarigen niet met het per 1 oktober 2004 gewijzigd Schattingsbesluit wordt beoordeeld, zal een besparingsverlies optreden ten opzichte van de eerder verwachte besparing vanaf 2006. Het netto besparingsverlies wordt in onderstaande tabel gepresenteerd.

(* € 1 mln)

2005

2006

2007

2008

struct.

Geraamde besparing

–115

–235

–335

–365

0

Besparingsverlies <50 jaar ipv <55 jaar

 

10

50

75

0

Resterende besparing

–115

–225

–285

–290

0

De financiële gevolgen van de verlaging van de leeftijdsgrens voor de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten zijn al vermeld in de toelichting bij dat besluit.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven