Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2005, 216Wet

Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van de kwaliteit van de zorg wenselijk is in de Kwaliteitswet zorginstellingen de verplichting voor de zorgaanbieder neer te leggen tot het melden van calamiteiten en seksueel misbruik, in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector regels te stellen omtrent het toezicht op de naleving van die wet, en in beide wetten verdere eisen te stellen aan de verslaglegging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 4 wordt een artikel 4a ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 4a

 • 1. De zorgaanbieder meldt aan de ingevolge artikel 8 met het toezicht belaste ambtenaar onverwijld:

  a. iedere calamiteit die in de instelling heeft plaatsgevonden;

  b. seksueel misbruik waarbij een patiënt of cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken, uitgezonderd seksueel misbruik van hulpverleners onderling.

 • 2. Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.

 • 3. Onder seksueel misbruik wordt verstaan grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht.

 • 4. Onder hulpverlener wordt verstaan iedere medewerker van een instelling.

B

In artikel 5 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid een nieuw derde lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot het verslag.

C

In Hoofdstuk III wordt na artikel 7 een artikel 7a ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

 • 1. Het niet naleven van artikel 4a, eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

 • 2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

D

In artikel 8, eerste lid, wordt «de artikelen 2, 3, 4 en 5» vervangen door: de artikelen 2, 3, 4, 4a en 5.

ARTIKEL II

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld waarin worden aangegeven:

  a. een beknopte beschrijving van de regeling, bedoeld in het eerste lid;

  b. de wijze waarop de zorgaanbieder die regeling onder de aandacht van zijn cliënten heeft gebracht;

  c. de samenstelling van de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onder a;

  d. in welke mate die klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in het tweede lid;

  e. het aantal en de aard van de door die klachtencommissie behandelde klachten;

  f. de strekking van de oordelen en aanbevelingen van die klachtencommissie;

  g. de aard van de maatregelen, bedoeld in het vijfde lid.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 8 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verslag.

 • 9. De zorgaanbieder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan Onze Minister en aan de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid, alsmede aan de organisatie die in de regio de belangen van de patiënten in algemene zin behartigt.

B

De titel van Hoofdstuk III komt te luiden: Handhaving en toezicht

C

Artikel 3 wordt vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 3

 • 1. Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens deze wet niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd, kan hij de zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.

 • 2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten het bepaalde bij of krachtens deze wet niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen.

 • 3. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder er aan moet voldoen.

 • 4. De zorgaanbieder is verplicht binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing te voldoen.

Artikel 3a

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid.

 • 2. De toezichthouders, genoemd in het eerste lid, beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3b

Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de uit een krachtens artikel 3 gegeven aanwijzing voortvloeiende verplichtingen.

CC

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Klachten die naar het oordeel van de klachtencommissie ernstig van aard zijn, worden door haar gemeld aan de ingevolge artikel 3a met het toezicht op deze wet belaste ambtenaar. Zij verstrekt daarbij de naam van degene over wie is geklaagd, alsmede van de klager indien deze daar toestemming voor heeft gegeven.

D

De artikelen 5 en 6 vervallen.

ARTIKEL III

In afwijking van artikel 2, zevende lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector kan in het openbaar verslag over het kalenderjaar, voorafgaande aan het jaar waarin deze wet in werking treedt, worden volstaan met het aangeven van het aantal en de aard van de door de klachtencommissie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector behandelde klachten.

ARTIKEL IV

Op verzoekschriften, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van artikel 3 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector bij de kantonrechter zijn ingediend, blijft dat artikel van toepassing.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 april 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de derde mei 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 28 489