Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2005, 206AMvB

Besluit van 15 april 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele sociale zekerheidswetten (Stb. 65)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 april 2005, Directie Wetgeving, nr. 5345780/05/6;

Gelet op artikel X van de wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele sociale zekerheidswetten (Stb. 65);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele sociale zekerheidswetten (Stb. 65) treedt in werking op 1 september 2005, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, en artikel IX, voorzover de wijziging in dit artikel betrekking heeft op artikel 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 april 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesentwintigste april 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

In het besluit wordt geregeld dat de bepalingen van de wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele sociale zekerheidswetten op verschillende tijdstippen in werking treden.

De reden voor deze gesplitste inwerkingtreding is gelegen in het feit dat de wijziging van artikel 7:670 BW een aanpassing aan Europese jurisprudentie betreft en een zo spoedige mogelijke inwerkingtreding van deze aanpassing de voorkeur verdient. De overige artikelen hebben geen directe relatie met deze jurisprudentie.

De wijziging van artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek treedt, voor zover deze betrekking heeft op artikel 7:670 BW, gelijk met de wijziging van dit artikel in werking.

Gelet op het feit dat het gecompliceerd blijkt de wijzigingen van de sociale zekerheidsartikelen op zeer korte termijn door te voeren, is besloten deze wijzigingen op 1 september 2005 in werking te laten treden. Zo wordt bereikt dat het UWV voldoende tijd krijgt om een aantal benodigde systeemwijzigingen door te voeren. Gelet op de samenhang tussen deze sociale zekerheidswetten en artikel 7:629 BW geldt voor de inwerkingtreding van dit artikel en voor de op dit artikel betrekking hebbende wijziging van artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek eveneens de datum van 1 september 2005.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner