Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2005, 200AMvB

Besluit van 5 april 2005, houdende wijziging van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers en het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel in verband met de invoering van de wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juni 2002, nr. WJZ 02027554;

Gelet op de artikelen 95d, tweede lid, en 95e Elektriciteitswet 1998, de artikelen 45, tweede lid, en 46 van de Gaswet en artikel 15, eerste en tweede lid, van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2002, nr. W10.02.0256/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 30 maart 2005, nr. WJZ 5014619;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers wordt «de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie» vervangen door: de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

ARTIKEL II

In artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers wordt «de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie» vervangen door: de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

ARTIKEL III

In artikel 4 van het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel wordt «De directeur-generaal» vervangen door: De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 5 april 2005

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de eenentwintigste april 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172) heeft als gevolg dat de regelgeving waarin dit bestuursorgaan voorkomt, moet worden aangepast. Dit besluit strekt ertoe de bevoegdheden die in het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers en het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel waren toegekend aan de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) dan wel aan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, aan de raad van bestuur van de NMa op te dragen. Het betreft een zuiver technische aanpassing.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.