Besluit van 6 januari 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2004, PRO2004/82885, Directoraat Generaal Veiligheid, Project PRO;

Gelet op artikel 97, eerste lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid treedt in werking met ingang van 1 februari 2005, behoudens ten aanzien van het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 januari 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de achttiende januari 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven