Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2005, 2Wet

Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Les- en cursusgeldwet en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met definiëring consumentenprijsindex

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Les- en cursusgeldwet en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen in verband met de definiëring van de consumentenprijsindex;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

  • 2. Het lesgeld bedraagt naar de maatstaf van 1 augustus 2004 € 936,–. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex. Het bedrag wordt vastgesteld bij ministeriële regeling, waarin tevens wordt bepaald wat onder de consumentenprijsindex wordt verstaan. Het bedrag wordt afgerond op het naastbij gelegen gehele getal. Deze regeling wordt vastgesteld voor 1 oktober voorafgaand aan het cursusjaar waarop de herziening van het lesgeld betrekking heeft.

2. In het derde lid vervalt de tweede volzin.

ARTIKEL IA

In artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt «het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie» telkens vervangen door «de consumentenprijsindex», en wordt «onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie» vervangen door: onder consumentenprijsindex.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

's-Gravenhage, 9 december 2004

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zesde januari 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner