Besluit van 31 maart 2005 tot inwerkingtreding van enige wijzigingen in de fiscale wetgeving voor bestelauto’s

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 24 maart 2005, nummer WV 2005-119M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XXXIII, elfde lid, van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen XIII, XVII en XVIII van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005), treden in werking met ingang van 1 juli 2005.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 maart 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de twaalfde april 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen XIII, XVII en XVIII van het Belastingplan 2005.

De in de drie bedoelde artikelen opgenomen wijzigingen hebben betrekking op fiscale bepalingen ten aanzien van zogenoemde grijze kentekens (bestelauto’s). Daarbij gaat het voor artikel XIII om wijzigingen in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, voor artikel XVII om wijzigingen in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en voor artikel XVIII om wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting 1968.

Met het oog op de behoefte van de autobranche aan een redelijke invoeringstermijn en de noodzakelijke aanpassingen in de uitvoeringsorganisaties en lagere regelgeving zullen de genoemde artikelen als gevolg van dit besluit in werking treden met ingang van 1 juli 2005.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven