Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2005, 122AMvB

Besluit van 24 februari 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet BDU verkeer en vervoer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 februari 2005, nr. HDJZ/2005-532, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 28 van de Wet BDU verkeer en vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet BDU verkeer en vervoer met uitzondering van artikel 21, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende maart 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner