Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 90AMvB

Besluit van 23 februari 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2004, nr. AV/IR/2004/6063;

Gelet op artikel 20 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de zestiende maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner