Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 731) en van artikel IV, onderdeel G, van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 december 2004, nr. SV/A&L/04/88073;

Gelet op artikel VII van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 731) en artikel XV van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 731) in werking met ingang van 30 december 2004.

Artikel 2

Artikel IV, onderdeel G, van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1

In artikel VII van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 731) (hierna: de wet) is bepaald dat de inwerkingtreding van de artikelen van die wet bij koninklijk besluit wordt geregeld. In het onderhavige besluit is geregeld dat de wet met ingang van 30 december 2004 in werking treedt. De wet bevat een aantal wijzigingen van, en in verband met, de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003. Aangezien de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 materieel met ingang van 30 december 2004 effect zal hebben – dan eindigt immers de eerste ziekteperiode van 52 weken en begint de verlenging met het tweede ziektejaar – dienen de betreffende wijzigingen die in de wet zijn opgenomen ook uiterlijk per die datum in werking treden.

Artikel 2

In dit artikel wordt bepaald dat de verhaalsregeling, zoals opgenomen in artikel IV, onderdeel G, van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 en aangepast in artikel III, onderdeel B, van de wet, in werking treedt op 1 maart 2005. Met deze latere inwerkingtreding wordt bereikt dat partijen voldoende tijd krijgen om zich op de aangepaste verhaalsregeling voor te bereiden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven