Besluit van 23 december 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, van genoemde wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2004, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2004/84801;

Gelet op de artikelen 78a en 80 van de Wet werk en inkomen kunstenaars;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet werk en inkomen kunstenaars in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat artikel 21 in werking treedt met ingang van 1 juli 2005.

  • 2. Het in artikel 78a, eerste lid, bedoelde tijdstip wordt vastgesteld op 1 januari 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven