Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 712Wet

Wet van 2 december 2004 tot wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen noopt tot wijziging van een aantal wetten en dat een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aanpassing van de Wet op de architectentitel vergt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Advocatenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2a en 16h wordt na de zinsnede «in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» ingevoegd: of in Zwitserland.

B

Aan artikel 9aa wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 9. Indien de advocaat zich in Zwitserland heeft laten inschrijven met inachtneming van de op 21 juni 1999 tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 16b wordt «in een andere tot de Europese Economische Gemeenschap behorende staat of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

D

De artikelen 46fa en 60h worden als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Indien de advocaat zich in Zwitserland heeft laten inschrijven met inachtneming van de op 21 juni 1999 tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, over het vrije verkeer van personen, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Artikel 1, onderdeel i, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen komt te luiden:

i. Lid-Staat: een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;.

ARTIKEL III

Artikel 1, onderdeel e, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's komt te luiden:

e. Lid-Staat: een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;.

ARTIKEL IV

In artikel 22, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet wordt de zinsnede «of een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: , een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

ARTIKEL V

In artikel 22, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, wordt de zinsnede «of een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte» vervangen door: , een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

ARTIKEL VI

In artikel 28, eerste lid, onder j, van de Spoorwegwet, wordt de zinsnede «of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte» vervangen door: , een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

ARTIKEL VII

Artikel 15, eerste lid, onder c, van de Vestigingswet bedrijven 1954 komt te luiden:

c. indien het bepaalde in een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de vestiging van of het verrichten van diensten door natuurlijke personen en vennootschappen op het grondgebied van een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, dan wel, met toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86), op het grondgebied van een andere Staat die partij is bij een van de genoemde Overeenkomsten, tot het verlenen van een ontheffing aanleiding geeft.

ARTIKEL VIII

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid toegevoegd: of Zwitserland.

B

In artikel 14, tweede lid, onder e, wordt voor de puntkomma toegevoegd: en de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86).

C

In artikel 46 wordt na de zinsnede «betreffende de Europese Economische Ruimte» de zinsnede ingevoegd, luidende: en van de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86),.

ARTIKEL IX

De Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt na de zinsnede «in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» een zinsnede ingevoegd, luidende: , in Zwitserland.

B

Artikel 3, vierde lid, onderdelen a en b, komen te luiden:

a. de in dat lid, onderdeel a, bedoelde personen naar de omstandigheden beoordeeld niet langer hier te lande woonachtig zijn, tenzij zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, en niet buiten Nederland arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een buitenlandse wettelijke regeling;

b. de in dat lid, onderdeel b, bedoelde personen niet langer voldoen aan de in dat onderdeel bedoelde voorwaarde, tenzij zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die naar de omstandigheden beoordeeld woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, en niet buiten Nederland arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een buitenlandse wettelijke regeling.

ARTIKEL X

De Wet op de architectentitel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onderdeel i komt te luiden:

i. in het bezit zijn van een diploma, certificaat of andere titel op het gebied van de architectuur

1°. behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland en dat overeenkomstig artikel 2 of hoofdstuk III van de EEG-richtlijn dient te worden erkend;

2°. behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland, doch waarop subonderdeel 1° niet van toepassing is, mits vergezeld van een verklaring, afgegeven door Onze Minister, waaruit blijkt dat de betrokkene een door of vanwege Onze Minister ingesteld onderzoek dat ertoe strekt de uit het diploma, certificaat of andere titel alsmede de beroepservaring van betrokkene blijkende kennis en bekwaamheden te vergelijken met die welke bij of krachtens de onderdelen a of c van dit lid zijn vereist, met goed gevolg heeft doorstaan, of

3°. behaald in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, doch door een van deze staten en door Onze Minister met inachtneming van artikel 6, eerste volzin, van de EEG-richtlijn erkend;.

2. In onderdeel j wordt de zinsnede «gevestigd in de lid-staten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: gevestigd in de lidstaten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland.

B

In artikel 9a wordt «onderdeel i, 2°» vervangen door: onderdeel i, 3°.

C

In artikel 10, eerste lid, onderdeel h, wordt de zinsnede «in de lid-staten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: in de lidstaten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland.

D

In artikel 11, eerste lid, onderdeel j, wordt de zinsnede «in de lid-staten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: in de lidstaten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland.

E

In artikel 12, eerste lid, onderdeel g, wordt de zinsnede «in de lid-staten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: in de lidstaten van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland.

F

In artikel 21, derde lid, wordt «onderdelen i, 2°» vervangen door: onderdelen i, 3°.

G

In artikel 24, eerste lid, wordt de zinsnede «in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte» vervangen door: in een andere lidstaat van de Europese Unie of de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel in Zwitserland.

ARTIKEL XI

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2002.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

's-Gravenhage, 2 december 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner