Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2004, 663AMvB

Besluit van 3 december 2004, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Spoorwegwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2003, nr. HDJZ/S&W/2003-1878, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 8 van de Winkeltijdenwet, artikel 6 van de Veewet, artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds, artikel 7 van de Waterschapswet, artikel 33 van de Wegenwet, artikel 4 van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat, artikel 82 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 28, eerste lid, van de Wet Raad voor de Transportveiligheid;

De Raad van State gehoord (advies van 20 november 2003, nr. W09.03.0401/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-2887, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Economische Zaken

ARTIKEL I

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, eerste en tweede lid, wordt «stationsgebouwen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen» telkens vervangen door: een station als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet.

§ 2. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ARTIKEL II

Het koninklijk besluit van 23 februari 1922, ter uitvoering der artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 der Veewet (Stb. 83) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt:, behalve langs die, bedoeld in artikel 2 der wet van 28 October 1889 (Staatsblad n°. 146),.

B

In de artikelen 1, 2, 3, 4, 9 en 12 wordt «wagens» telkens vervangen door: spoorvoertuigen.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De stationschef of die hem vervangt» vervangen door: De betrokken spoorwegonderneming.

2. Lid 5 vervalt.

D

In artikel 3 wordt de zinsnede «den stationschef, of die hem vervangt» vervangen door: de betrokken spoorwegonderneming.

E

In artikel 4 en het opschrift van Titel IV wordt «spoor- of tramwegen» vervangen door: spoorwegen.

F

In artikel 4 wordt «wagens» telkens vervangen door: spoorvoertuigen en wordt «de wagen» vervangen door: het spoorvoertuig.

§ 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARTIKEL III

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.21 vervalt.

B

In de artikelen 2.44, 3.42, vierde en achtste lid, 5.13, 6.24, vijfde lid, en 8.14, eerste lid, wordt «spoor- of tramweg» telkens vervangen door: spoorweg.

C

In artikel 3.42, vijfde lid, wordt «spoor- en tramwegondernemingen» vervangen door: spoorwegondernemingen.

§ 4. Verkeer en Waterstaat

ARTIKEL IV

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3.1:1 wordt de zinsnede «een railvoertuig, gebezigd in verband met vervoer over hoofd- en lokaalspoorwegen, alsmede de daarop aansluitende raccordementen» vervangen door: een spoorvoertuig, gebezigd in verband met vervoer over hoofdspoorwegen of lokale spoorwegen, alsmede de daarop aansluitende bijzondere spoorwegen.

ARTIKEL V

Het Besluit Infrastructuurfonds wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, 4, vijfde lid, 5, vierde lid, 9, eerste lid, onder a, 16a, tweede lid, en in het opschrift van § 4 wordt «het landelijk railnet» vervangen door: het landelijk spoorwegnet.

B

In artikel 5, eerste lid, onderdeel k, wordt «de rail» vervangen door: het spoor.

C

In de artikelen 9, derde lid, 16c, onderdeel c, 17, 18, 19, tweede lid, en 21, eerste en derde lid, wordt «railinfrastructuur» telkens vervangen door: spoorweginfrastructuur.

D

In artikel 9, eerste lid, onderdeel a, wordt «railwegen» vervangen door: spoorwegen.

E

In de bijlage wordt «railweg» telkens vervangen door «spoorweg», wordt «Railweg» vervangen door «Spoorweg» en wordt «Railwegen» vervangen door: Spoorwegen.

ARTIKEL VI

Het Wegenleggerbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

In de tekst van het model, bedoeld in artikel 1, wordt de zinsnede «stations, als bedoeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet» vervangen door: stations, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet.

B

In artikel 5, eerste lid, onder II, wordt «artikel 70» vervangen door: artikel 26, tweede lid,.

C

In artikel 8, tweede lid, onder II, wordt «stations, als bedoeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet» vervangen door: stations, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet.

D

In artikel 14 wordt «stations, als bedoeld bij artikel 70 der Spoorwegwet» vervangen door: stations, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet.

ARTIKEL VII

Het Besluit overleg verkeer en waterstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, onderdeel b, wordt de zinsnede «scheepvaart- en railwegen» vervangen door: scheepvaart- en spoorwegen.

ARTIKEL VIII

Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 56, eerste lid, onderdeel c, wordt «railinfrastructuur» vervangen door: spoorweginfrastructuur.

ARTIKEL IX

Het Besluit Raad voor de Transportveiligheid wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 6, onder f, wordt:

a. «railwegongeval» vervangen door: spoorwegongeval,

b. «railvoertuig» vervangen door: spoorvoertuig en

c. «railweg» vervangen door: spoorweg.

§ 5. Slotbepalingen

ARTIKEL X

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 3 december 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de eenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Met dit besluit worden enkele algemene maatregelen van bestuur aangepast aan de nieuwe Spoorwegwet (hierna: de wet). De aanpassingen zijn technisch van aard.

Een groot deel van de aanpassingen komt voort uit in de wet gehanteerde terminologie, die op onderdelen afwijkt van de voorheen op het terrein van het spoor geldende wetgeving: railweg wordt bijvoorbeeld vervangen door spoorweg. Om ook in technische zin de met de wet beoogde eenheid van wetgeving voor het spoor te bereiken, is aanpassing van bestaande regelgeving op het niveau van de algemene maatregel van bestuur noodzakelijk.

In de artikelsgewijze toelichting wordt een aantal aanpassingen apart toegelicht.

Onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie wordt het Besluit alcoholonderzoeken gewijzigd. Daarnaast wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een amvb opgesteld die diverse amvb’s op het gebied van milieubeheer wetstechnisch aan de Spoorwegwet aanpast.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel II

Het betreft een terminologische aanpassing. Ingevolge de wet ligt de verantwoordelijkheid voor spoorvoertuigen, waaronder de reiniging daarvan, bij de spoorwegonderneming. In het stelsel van de wet wordt het begrip spoorweg gehanteerd voor alle wegen, bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails. Hiertoe behoren ook de zogenoemde tramwegen. In verband daarmee komt aan het begrip tramwegen geen zelfstandige betekenis meer toe.

Artikel III

Onderdeel A

Per 1 januari 2000 is de Spoorwegpolitie geïntegreerd in het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Daarmee zijn de opsporingsambtenaren van de Spoorwegpolitie gewone opsporingsambtenaren geworden in de zin van artikel 141, aanhef en onderdeel b, van het Wetboek van strafvordering.

Artikel 1.21 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat spreekt over werknemers in dienst van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, werkzaam bij de Spoorwegpolitie en aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar, kan daarom vervallen.

Onderdeel B

In het stelsel van de wet wordt het begrip spoorweg gehanteerd voor alle wegen, bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails. Hiertoe behoren ook de zogenoemde tramwegen. In verband daarmee komt aan het begrip tramwegen geen zelfstandige betekenis meer toe.

Artikel X

Op grond van artikel 15 van de Wet Infrastructuurfonds treden wijzigingen van het Besluit Infrastructuurfonds niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij zijn geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.