Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2004, 654Wet

Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2005 wenselijk is in een aantal belastingwetten wijzigingen, versoepelingen, bijstellingen, alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.7a, eerste lid, aanhef, wordt «de artikelen 3, 141, 8.11, 8.14, 8.14a en 8.16» vervangen door: de artikelen 8.11, 8.14, 8.14a en 8.16.

B

Artikel 3.22, vierde lid, wordt vervangen door:

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 wordt onder de winst uit zeescheepvaart verstaan:

  a. de winst behaald met de exploitatie van een schip voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee dan wel voor het vervoer van zaken of personen over zee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee;

  b. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor het verrichten van sleep- of hulpverleningswerkzaamheden op zee aan schepen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet, niet zijnde een schip waarvan het geheel van werkzaamheden en activiteiten grotendeels bestaat uit het in en rond havens en op binnenwateren van de Europese Gemeenschap assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing en die inkomen van of uitgaan naar zee, en

  c. de winst behaald met de werkzaamheden die direct samenhangen met de in onderdeel a en b bedoelde exploitatie van een schip.

C

Artikel 3.22 wordt voorts als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 wordt onder de winst uit zeescheepvaart verstaan:

  a. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee, voor het vervoer van zaken of personen over zee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee, voor de exploratie van de zeebodem dan wel voor het leggen van kabels op de zeebodem;

  b. de winst behaald met de exploitatie van een schip bestemd voor het verrichten van sleep- of hulpwerkzaamheden, daaronder begrepen takel- en hefwerkzaamheden, op zee aan schepen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet dan wel aan installaties ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee, niet zijnde een schip waarvan het geheel van werkzaamheden en activiteiten grotendeels bestaat uit het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing en die inkomen van of uitgaan naar zee, en

  c. de winst behaald met de werkzaamheden die direct samenhangen met de in onderdeel a en b bedoelde exploitatie van een schip.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 is sprake van exploitatie van een schip, indien het schip de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap en de belastingplichtige:

  a. in Nederland in belangrijke mate het beheer verricht van het schip dat hij:

  1°. in eigendom heeft of mede in eigendom heeft en niet in rompbevrachting heeft gegeven, of

  2°. in rompbevrachting houdt;

  b. in Nederland hoofdzakelijk het commerciële beheer verricht van het schip voor een ander, mits de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen beheert op een wijze als bedoeld in de aanhef en onderdeel a, waarbij schepen in mede-eigendom alleen in aanmerking worden genomen indien die mede-eigendom ten minste 5% beloopt, of

  c. het schip in tijd- of reischarter houdt, mits de belastingplichtige daarnaast een of meer schepen beheert op een wijze als bedoeld in de aanhef en onderdeel a, waarbij schepen in mede-eigendom alleen in aanmerking worden genomen indien die mede-eigendom ten minste 5% beloopt.

3. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot respectievelijk elfde en dertiende lid, worden na het vijfde lid vijf nieuwe leden ingevoegd, luidende:

 • 6. In afwijking van het vijfde lid is de voorwaarde dat het schip de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap niet van toepassing indien:

  a. direct voorafgaand aan het moment van in gebruik nemen van het schip door de belastingplichtige, ten minste één van de door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen de vlag voert van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap en de netto-tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap, als percentage van de totale netto-tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen, niet is afgenomen ten opzichte van het overeenkomstig berekende percentage op 17 januari 2004 dan wel, zo dit later is, het overeenkomstig berekende percentage aan het einde van het boekjaar waarin de belastingplichtige voor het eerst de winst uit zeescheepvaart heeft bepaald overeenkomstig het eerste lid, of

  b. direct voorafgaand aan het moment van in gebruik nemen van het schip door de belastingplichtige, de netto-tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap en die in eigendom of mede-eigendom zijn van de belastingplichtige of door hem in rompbevrachting worden gehouden, ten minste 60 procent bedraagt van de totale netto-tonnage van de reeds door hem geëxploiteerde kwalificerende schepen in zijn eigendom, mede-eigendom of in rompbevrachting, of

  c. met betrekking tot het kalenderjaar van het in gebruik nemen van het schip door de belastingplichtige, voor de aanvang van dat jaar bij ministeriële regeling is bepaald dat op landelijk niveau de netto-tonnage van kwalificerende schepen die de vlag voeren van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap als percentage van de netto-tonnage van kwalificerende schepen in een bepaalde periode vergeleken met de daaraan voorafgaande periode, niet is afgenomen.

 • 7. Van de toepassing van het zesde lid zijn uitgesloten schepen waarmee winst uit zeescheepvaart wordt behaald als bedoeld in het vierde lid, onder b.

 • 8. Voor de toepassing van het zesde lid en het negende lid wordt onder kwalificerende schepen verstaan: schepen waarvan de winst wordt bepaald overeenkomstig het eerste lid.

 • 9. Voor de toepassing van het zesde lid, onderdeel a, worden mede in aanmerking genomen schepen die worden geëxploiteerd door lichamen waarin de belastingplichtige direct of indirect overwegende zeggenschap heeft als bedoeld in artikel 1 van de Zevende Richtlijn nr. 1983/349/EEG van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (Pb EG, nr. L 193), voorzover het betreft kwalificerende schepen.

 • 10. Het in het zesde lid, onderdeel c, bedoelde percentage over een periode wordt berekend als gemiddelde over drie aaneengesloten kalenderjaren (tijdvak), waarbij het laatste tijdvak eindigt één jaar voor het kalenderjaar en het daarvoor gelegen tijdvak eindigt twee jaar vóór het kalenderjaar. De in het zesde lid, onderdeel c, bedoelde ministeriële regeling wordt vastgesteld in overeenstemming met onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

4. Na het tot elfde lid vernummerde zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 12. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder zee verstaan alle wateren die zich buitengaats bevinden van elk van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsmede de wateren die voorkomen op de lijst van waterwegen van maritieme aard, opgenomen in bijlage I van de verordening (EG) nr. 13/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 december 2003 (Pb EU, nr. L 3).

5. In het tot elfde lid vernummerde zesde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vijfde en zesde lid.

D

Artikel 3.79 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die als ondernemer in het kalenderjaar winst behaalt:

  a. met of bij het staken van een of meer gehele ondernemingen;

  b. door een afneming van de oudedagsreserve na een geruisloze doorschuiving of omzetting als bedoeld in artikel 3.59, tweede lid, artikel 3.62, artikel 3.63, respectievelijk artikel 3.65, waarbij zonder die geruisloze doorschuiving of omzetting sprake zou zijn van het staken van een gehele onderneming.

2. In het derde lid wordt «langer dan drie jaren» vervangen door: ten minste drie jaren.

E

In artikel 6.1, tweede lid, onderdeel e, wordt «gehandicapte kinderen» vervangen door: gehandicapten.

F

In artikel 6.13, tweede lid, wordt na «en bevalling» ingevoegd:

,alsmede voor weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder die doorgaans in een inrichting verblijven,.

G

De aanduiding van Afdeling 6.6 wordt vervangen door: Weekenduitgaven voor gehandicapten.

H

Artikel 6.25 komt als volgt te luiden:

Artikel 6.25. Definities

 • 1. Weekenduitgaven voor gehandicapten zijn de extra uitgaven die door een belastingplichtige worden gedaan om zijn ernstig gehandicapte kind, broer, zus of onder zijn mentorschap gestelde persoon te verzorgen, mits dit kind, deze broer, zus of persoon 27 jaar of ouder is en doorgaans in een inrichting verblijft.

 • 2. Onder mentorschap wordt verstaan mentorschap als bedoeld in boek 1, titel 20, van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een kind, broer, zus of onder mentorschap van de belastingplichtige gestelde persoon voor de toepassing van dit artikel als ernstig gehandicapt wordt beschouwd.

I

In artikel 6.26 wordt «voor gehandicapte kinderen» vervangen door: voor gehandicapten.

J

Artikel 7.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt na «natuurlijke rijkdommen» ingevoegd: waaronder ook wordt gerekend de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden.

2. In de tweede volzin van het zevende lid wordt «verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is» vervangen door: de Belastingregeling voor het Koninkrijk of verdragen waarbij de Staat der Nederlanden partij is.

3. Na de tweede volzin van het zevende lid wordt een volzin ingevoegd, luidende:

De eerste volzin vindt evenmin toepassing indien de dienstbetrekking nagenoeg geheel buiten Nederland wordt vervuld en het loon is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door een andere mogendheid wordt geheven en het loon niet op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of op grond van enige andere regel van interregionaal of internationaal recht in feite slechts in Nederland aan een belasting naar het inkomen is onderworpen.

4. In de laatste volzin van het zevende lid vervalt «de buiten Nederland vervulde dienstbetrekking waarbij werkzaamheden worden verricht aan boord van schepen en luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd,».

K

In artikel 7.6, derde lid, wordt «artikel 26, derde lid,» vervangen door: artikel 26.

ARTIKEL II

De Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

In Artikel I, onderdeel ATa, derde lid, wordt de zinsnede «en voor de kalenderjaren 2004 en 2005 |CE&fout; 5 833» vervangen door: , voor het kalenderjaar 2004 € 5 921 en voor het kalenderjaar 2005 € 6 199.

ARTIKEL III

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt «aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd,». Voorts wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor werkzaamheden die zijn of worden verricht aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, is de eerste volzin slechts van toepassing indien wordt voldaan aan de in het vierde lid gestelde voorwaarden.

2. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die niet in Nederland wonen, met betrekking tot een nagenoeg geheel buiten Nederland vervulde dienstbetrekking, anders dan de dienstbetrekkingen die in het derde lid, eerste volzin, zijn genoemd, indien:

  a. het loon is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege de Nederlandse Antillen, Aruba of een andere mogendheid wordt geheven, en

  b. het loon niet op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of op grond van enige andere regel van interregionaal of internationaal recht in feite slechts in Nederland aan een belasting naar het inkomen is onderworpen.

3. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «gedeeltelijk» vervangen door: gedeeltelijk, maar niet nagenoeg geheel. Voorts wordt «derde lid» vervangen door: derde lid, eerste volzin,.

B

Artikel 16c wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Ten aanzien van de werknemer met een partner die een verstrekking van kinderopvang geniet, gelden vergoedingen ter zake van kosten van kinderopvang als vrije vergoeding voorzover die vergoedingen niet meer bedragen dan een zesde deel van de voor de waardering van de verstrekking in aanmerking genomen waarde van de kinderopvang.

2. In het tweede lid wordt «of een partner heeft die geen vergoeding ter zake van kosten van kinderopvang van een inhoudingsplichtige ontvangt» vervangen door «of een partner heeft die van een inhoudingsplichtige geen vergoeding ter zake van kosten van kinderopvang ontvangt en geen verstrekking van kinderopvang geniet». Voorts wordt «het in het eerste lid bedoelde deel» vervangen door: het in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde deel.

3. In het derde lid wordt «het in het eerste lid bedoelde deel» vervangen door «het in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde deel». Voorts wordt aan het lid een zin toegevoegd, luidende: Ten aanzien van de werknemer met een partner die een verstrekking van kinderopvang geniet van minder dan een zesde deel van de voor de waardering van de verstrekking in aanmerking genomen waarde van de kinderopvang, wordt het in het eerste lid, tweede volzin, bedoelde deel verhoogd tot een derde deel en de uitkomst vervolgens verminderd met de verstrekking van de partner.

4. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder kinderopvang verstaan: kinderopvang waarvoor aanspraak op een tegemoetkoming kan ontstaan op de voet van artikel 5, eerste lid, van de Wet kinderopvang.

ARTIKEL IV

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel h, komt te luiden:

h. zeeschip: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en dat in het kader van een onderneming grotendeels op zee wordt geëxploiteerd, met uitzondering van:

1°. een schip dat wordt gebruikt voor de loodsdienst;

2°. een schip dat wordt gebruikt voor de zeilvaart;

3°. een schip in havensleepdienst als bedoeld in onderdeel ha;.

2. In het eerste lid worden na onderdeel h twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

ha. havensleepdienst: het geheel van werkzaamheden en activiteiten door een sleepboot als bedoeld in onderdeel hb grotendeels in en rond havens en op binnenwateren van de Europese Gemeenschap verricht, ten behoeve van het assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing en die inkomen van of uitgaan naar zee;

hb. sleepboot: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en is bestemd voor het verrichten van sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee;.

B

Artikel 1 wordt voorts als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt na onder 3° ingevoegd:

4°. een schip dat wordt gebruikt voor baggerwerkzaamheden dat niet over eigen voortstuwing beschikt of dat niet is ingericht voor het vervoer van lading over zee, en

5°. een schip dat bestemd is of gebezigd wordt voor het bedrijfsmatig vangen van vis of van andere levende rijkdommen van de zee;.

2. Onderdeel i komt te luiden:

i: zeevarende: degene die als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel werkzaam is op een zeeschip dat in Nederland is geregistreerd en de Nederlandse vlag voert, tenzij hij werkzaam is op een schip dat een geregelde passagiersdienst onderhoudt tussen havens van de Europese Gemeenschap en hij niet de nationaliteit heeft van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte;.

3. In het eerste lid worden na onderdeel i twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

ia. zee: alle wateren die zich buitengaats bevinden van elk van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsmede de wateren die voorkomen op de lijst van de waterwegen van maritieme aard, opgenomen in bijlage I van de verordening (EG) nr. 13/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 december 2003, PbEU, nr. L 3;

ib. binnenwateren: wateren anders dan bedoeld in onderdeel ia;.

C

Artikel 18, tweede lid, onderdeel c, vervalt. De puntkomma aan het slot van het tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door een punt.

D

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde en het vijfde lid tot respectievelijk vijfde en zesde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

 • 4. De inhoudingsplichtige legt met betrekking tot zeeschepen die zijn bestemd voor sleep-en hulpverleningswerkzaamheden op zee en die tevens, in en rond havens gelegen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap en op binnenwateren van de Europese Gemeenschap, worden ingezet voor het assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die inkomen van of uitgaan naar zee en gebruik maken van eigen voortstuwing, de bedrijfstijd vast die is gemoeid met de onderscheidene werkzaamheden. De wachttijd mag evenredig worden toegedeeld aan de bedrijfstijd van de onderscheidene werkzaamheden.

2. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «derde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

3. In het tot zesde lid vernummerde vijfde lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door: tweede, derde en vierde lid.

E

In artikel 26, tweede lid wordt «68, 69 en 72» vervangen door: 67r tot en met 69 en 72.

ARTIKEL V

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 17a, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, wordt na «natuurlijke rijkdommen» ingevoegd: waaronder ook wordt gerekend de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden.

ARTIKEL VI

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Inkoop van aandelen in een kalenderjaar door een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen wordt aangemerkt als een tijdelijke belegging, tenzij de beleggingsinstelling de inkoop terstond aanmerkt als een inkoop in de zin van het eerste lid, onderdeel a. Ingeval aan het einde van het kalenderjaar meer aandelen als tijdelijke belegging zijn ingekocht dan in dat jaar door de beleggingsinstelling in het economische verkeer zijn gebracht, worden de meer ingekochte aandelen geacht een inkoop van aandelen te zijn als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, tegen de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de in de loop van het kalenderjaar als tijdelijke belegging ingekochte aandelen. Voor de toepassing van dit lid blijven aandelen die zijn ingekocht met het oog op de nakoming van een optieverplichting als bedoeld in het derde lid, en aandelen die in het economische verkeer zijn gebracht in het kader van een zodanige optieverplichting of ter voldoening van de in artikel 28, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bedoelde uitdelingsverplichting, buiten beschouwing.

B

Na artikel 4c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4d

 • 1. Bij een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen mag voorts inhouding van de belasting achterwege blijven ten aanzien van een inkoop van aandelen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, voorzover de grondslag voor de inhouding van de belasting van de ingekochte aandelen door de instelling in mindering wordt gebracht van een agioreserve of een herbeleggingsreserve.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  a. agioreserve: het in de beleggingsinstelling gestorte kapitaal voorzover dit uitgaat boven de nominale waarde van de in het economische verkeer zijnde aandelen in de beleggingsinstelling;

  b. herbeleggingsreserve: de herbeleggingsreserve die door de beleggingsinstelling is gevormd ingevolge de nadere regelen die zijn gegeven krachtens artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met betrekking tot de heffing van vennootschapsbelasting van beleggingsinstellingen.

ARTIKEL VII

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 37a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede «door middel van het uitgereikte of toegezonden formulier een lijst in te dienen» vervangen door: op de daartoe opengestelde wijze een formulier langs elektronische weg in te dienen met een lijst.

2. Het derde lid komt te luiden als volgt:

 • 3. Indien voor het doen van aangifte voor de omzetbelasting ontheffing is verleend van de verplichting aangifte langs elektronische weg te doen, geldt deze ontheffing mede ten aanzien van de verplichting de lijst langs elektronische weg in te dienen. In dit geval wordt de lijst ingediend bij de inspecteur door middel van het uitgereikte of toegezonden formulier.

3. In het vierde lid vervalt: met behulp van elektronische middelen.

ARTIKEL VIII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. baggerspecie: grond die uit de bodem is vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, daaronder begrepen sediment en het residu van de reiniging van baggerspecie;.

2. In het eerste lid vervalt onderdeel e onder verlettering van de onderdelen f tot en met k in e tot en met j.

3. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden niet tot afvalstoffen gerekend die stoffen, preparaten en andere producten, die voldoen aan de voorwaarden van bij algemene maatregel van bestuur opgesomde besluiten en regelingen volgens welke deze stoffen, preparaten en andere producten buiten inrichtingen met een stortplaats milieuhygiënisch verantwoord zijn toe te passen, dan wel bestemd zijn te worden gebruikt voor bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen toepassingen die hetzij verband houden met de bedrijfsvoering van de inrichting, hetzij deel uitmaken van het bedrijfsproces dat leidt tot de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

4. Het derde lid vervalt.

B

Artikel 17, eerste lid, onderdeel e, vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt.

C

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

 • 1. Vrijgesteld is de verwijdering van baggerspecie.

 • 2. Indien baggerspecie ter verwijdering wordt afgegeven aan inrichtingen waar op grond van de voor die inrichting geldende vergunning, bedoeld in de Wet milieubeheer, ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, wordt door de aanbieder van de baggerspecie aan de houder van de inrichting een verklaring overgelegd waaruit blijkt dat sprake is van baggerspecie.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde verklaring wordt verstrekt door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

D

Artikel 18, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel d vervalt onder verlettering van onderdeel e in onderdeel d.

E

Aan artikel 20 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd:

e. duaal gebruik: aanwenden van kolen zowel als verwarmingsbrandstof als voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof.

F

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid, wordt onder vernummering van het derde en het vierde lid tot vierde onderscheidenlijk vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake van duaal gebruik van kolen.

2. In het tot vierde lid vernummerde derde lid wordt «de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid wordt verleend» vervangen door: de vrijstellingen, bedoeld in het eerste en derde lid, worden verleend.

G

In artikel 27, eerste lid, wordt de zinsnede «anders dan als brandstof» vervangen door: anders dan als brandstof of voor duaal gebruik.

H

In artikel 36c, zevende lid, wordt «waaronder het zesde lid toepassing vindt» vervangen door: waaronder het vijfde en zesde lid toepassing vinden.

ARTIKEL IX

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, vier nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

c. van Mogendheid, wordt daaronder mede begrepen een daarmee gelijk te stellen bestuurlijke eenheid;

d. van staat, wordt daaronder mede begrepen Mogendheid;

e. van verdrag, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid;

f. van regeling ter voorkoming van dubbele belasting, wordt daaronder mede begrepen regelen ter voorkoming van dubbele belasting die zijn overeengekomen met een in onderdeel c bedoelde bestuurlijke eenheid.

2. Het derde lid, onderdeel d, onder 2°, wordt vervangen door:

2°. Nederland: Nederland, met dien verstande dat voor de heffing van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de assurantiebelasting Nederland tevens omvat de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voorzover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

Artikel 30d vervalt.

C

In artikel 37 wordt «, van een andere Mogendheid of van een bestuurlijke eenheid» vervangen door: «of van een andere Mogendheid».

D

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, een bestuurlijke eenheid».

2. In het tweede lid, eerste volzin, vervalt «of een bestuurlijke eenheid». Voorts vervalt in die volzin «of binnen het gebied van een bestuurlijke eenheid met betrekking waartoe geen regelen zijn gesteld op grond van artikel 37».

ARTIKEL X

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 25, vijfde, zesde en achtste lid, vervalt de zinsnede «, mits voldoende zekerheid is gesteld,». Voorts wordt in het vijfde, zesde en achtste lid, na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: De in de eerste volzin bedoelde regels kunnen mede betrekking hebben op het stellen van voldoende zekerheid.

B

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:

 • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld krachtens welke aan de belastingschuldige ter zake van belasting waarvoor op de voet van artikel 25, vijfde of achtste lid, uitstel van betaling is verleend, kwijtschelding van belasting kan worden verleend indien dit uitstel eindigt door verloop van tien jaren. Kwijtschelding van belasting kan worden verleend tot een bedrag gelijk aan het nog openstaande bedrag na tien jaren.

2. Onder vernummering van derde tot en met vijfde lid tot respectievelijk vierde, zesde en zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Indien de ontvanger het op de voet van artikel 25, vijfde lid, verleende uitstel van betaling beëindigt omdat zich met betrekking tot een aanspraak uit een overeenkomst van levensverzekering of een aanspraak ingevolge een pensioenregeling een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, tweede volzin, kan krachtens bij ministeriële regeling te stellen regels aan de belastingschuldige kwijtschelding van belasting worden verleend voorzover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak is gedaald in vergelijking tot die waarde ten tijde van het belastbare feit ter zake waarvan de belastingaanslag is vastgesteld.

3. Het tot vierde lid vernummerde derde lid komt als volgt te luiden:

 • 4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld krachtens welke aan de belastingschuldige ter zake van belasting waarvoor op de voet van artikel 25, achtste lid, uitstel van betaling is verleend, kwijtschelding van belasting kan worden verleend tot een bedrag gelijk aan de in Nederland verschuldigde dividendbelasting wegens reguliere voordelen in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de aandelen of winstbewijzen waarop het uitstel betrekking heeft.

4. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Voorzover de ontvanger het op de voet van artikel 25, achtste lid, verleende uitstel van betaling beëindigt omdat aandelen of winstbewijzen worden vervreemd in de zin van artikel 25, achtste lid, onderdeel a, kan krachtens bij ministeriële regeling te stellen regels kwijtschelding worden verleend, indien de waarde in het economische verkeer van die aandelen of winstbewijzen is gedaald, anders dan door uitkering van winstreserves of teruggaaf van wat is gestort of ingelegd, in vergelijking tot die waarde ten tijde van het belastbare feit ter zake waarvan de belastingaanslag is vastgesteld, tot een bedrag gelijk aan een vierde van de in deze volzin bedoelde waardedaling. Het in de eerste volzin bedoelde bedrag aan kwijtschelding bedraagt niet meer dan het bedrag van de belasting waarvoor ter zake van de aandelen nog uitstel van betaling is verleend.

5. In het tot zesde lid vernummerde vierde lid wordt «het derde lid» vervangen door: dit artikel.

6. In het tot zevende lid vernummerde vijfde lid wordt «het derde lid» vervangen door «dit artikel». Voorts wordt «dat lid» vervangen door: dit artikel.

C

Artikel 26, vijfde lid wordt vervangen door:

 • 5. Voorzover de ontvanger het op de voet van artikel 25, achtste lid, verleende uitstel van betaling beëindigt omdat aandelen of winstbewijzen worden vervreemd in de zin van artikel 25, achtste lid, onderdeel a, kan krachtens bij ministeriële regeling te stellen regels kwijtschelding worden verleend:

  a. indien de waarde in het economische verkeer van die aandelen of winstbewijzen is gedaald, anders dan door uitkering van winstreserves of teruggaaf van wat is gestort of ingelegd, in vergelijking tot die waarde ten tijde van het belastbare feit ter zake waarvan de belastingaanslag is vastgesteld – tot een bedrag gelijk aan een vierde van de in deze volzin bedoelde waardedaling;

  b. indien het heffingsrecht wegens vervreemding van die aandelen of winstbewijzen ingevolge de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting aan een ander land van het Koninkrijk respectievelijk aan een andere mogendheid is toegewezen – tot een bedrag gelijk aan de in het buitenland ter zake van die vervreemding feitelijk geheven belasting.

Het in de eerste volzin bedoelde bedrag aan kwijtschelding bedraagt niet meer dan het bedrag van de belasting waarvoor ter zake van de aandelen nog uitstel van betaling is verleend.

D

Aan artikel 44a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat degene die op grond van het eerste lid aansprakelijk is, niet aansprakelijk is indien de lijfrenteverplichting in de in artikel 3 133, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde situatie overgaat, of beoordeeld aan het einde van het kalenderjaar in enig voorafgaand kalenderjaar is overgegaan, op een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent en dit pensioenfonds of lichaam aansprakelijkheid aanvaardt voor de belasting die terzake door de verzekeringnemer of de gerechtigde is verschuldigd, alsmede voor de in verband daarmee verschuldigde revisierente. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing indien de verzekeringnemer of de gerechtigde terzake voldoende zekerheid heeft gesteld.

E

Aan artikel 44b wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat degene die op grond van het eerste lid aansprakelijk is, niet aansprakelijk is indien de verplichting ingevolge een pensioenregeling in de in artikel 19b, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde situatie overgaat op een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent en dit pensioenfonds of lichaam aansprakelijkheid aanvaardt voor de belasting die terzake door de gerechtigde is verschuldigd, alsmede voor de in verband daarmee verschuldigde revisierente. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing indien de verzekeringnemer of de gerechtigde terzake voldoende zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL XI

De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 4a wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Voor de toepassing van deze afdeling of bepalingen daarvan kunnen bij ministeriële regeling staten, bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel i, van de richtlijn nr. 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Pb EU L 157), en afhankelijke en geassocieerde gebieden, bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel ii, van die richtlijn, worden gelijkgesteld met een lidstaat.

B

Aan artikel 13, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing indien met een bestuurlijke eenheid regelen ter voorkoming van dubbele belasting zijn vastgesteld.

ARTIKEL XII

De Wet van 18 december 2003 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004) (Stb. 527) wordt als volgt gewijzigd:

A

ARTIKEL I, onderdeel D, vervalt.

B

ARTIKEL XXII, tweede lid, vervalt.

ARTIKEL XIII

De Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang), (Stb. 455), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 110, onderdeel A, vervalt.

B

Artikel 111, onderdeel A, vervalt.

ARTIKEL XIV

De wet van 24 juni 2004, Stb. 312, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderdeel f» telkens vervangen door: «onderdeel g». Voorts wordt de aanduiding «g» van het toe te voegen onderdeel vervangen door: h.

2. In het tweede lid wordt «onderdeel g» vervangen door: onderdeel h.

3. In het derde lid wordt «onderdeel g» vervangen door: onderdeel h.

ARTIKEL XV

In artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt «onderdelen b tot en met g» vervangen door: onderdelen b tot en met h.

ARTIKEL XVI

Aan artikel 8, derde lid, van de Kostenwet invordering rijksbelastingen worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:

Indien in het nummer van het Statistisch bulletin, waarin het indexcijfer van de zevende respectievelijk negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst, al dan niet voorlopig, zou moeten zijn gepubliceerd, dit indexcijfer niet is gepubliceerd, wordt voor dit en elk daaraan voorafgaand ontbrekend indexcijfer uitgegaan van het laatst bekende indexcijfer dat in dat nummer van het Statistisch bulletin is vermeld. Indien voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de vervanging, bedoeld in het eerste lid, alsnog een ontbrekend indexcijfer als bedoeld in de derde volzin wordt gepubliceerd, wordt in afwijking van het bepaalde in die volzin uitgegaan van het alsdan voor het eerst, al dan niet voorlopig, gepubliceerde indexcijfer.

ARTIKEL XVII

In artikel 26a van de Wet waardering onroerende zaken, zoals dat luidt nadat het bij koninklijke boodschap van 26 mei 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Kamerstukken 29 612) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt «doch ten minste het in kolom IV vermelde bedrag en de afwijking» vervangen door: of indien dat meer is, niet meer dan het in kolom IV vermelde bedrag daarvan afwijkt, een en ander mits de afwijking.

ARTIKEL XVIII

A

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

De in artikel 3.22, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 gestelde voorwaarde van het voeren van de vlag van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap geldt niet met betrekking tot schepen waarvoor de belastingplichtige:

a. reeds vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet de winst uit zeescheepvaart bepaalt aan de hand van de tonnage als bedoeld in genoemd artikel 3.22, of

b. reeds vóór 17 januari 2004 verplichtingen ter zake van de bouw is aangegaan en de ingebruikneming heeft plaatsgevonden na het moment van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet doch vóór 1 januari 2009, waarbij reeds vóór 17 januari 2004 naar objectieve maatstaven de gerede verwachting aanwezig was enerzijds dat het schip vanaf het moment van de ingebruikneming niet de vlag zou voeren van een van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap maar dat anderzijds vanaf dat moment de winst uit zeescheepvaart van het schip wel zou worden bepaald aan de hand van de tonnage als bedoeld in genoemd artikel 3.22.

B

Overgangsrecht Wet belastingen op milieugrondslag

1. Op verontreinigde grond waarvoor voor 1 januari 2005 een verklaring als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel e, van de Wet belastingen op milieugrondslag zoals dat artikel luidde op 31 december 2004 is afgegeven, blijven de bepalingen van de Wet belastingen op milieugrondslag van toepassing zoals die luidden op 31 december 2004.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op verontreinigde grond waarvoor op of na 1 januari 2005 een verklaring is afgegeven die voor 1 januari 2005 is aangevraagd.

3. De in het tweede lid bedoelde verklaring wordt afgegeven door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

4. Een aanvraag om een verklaring als bedoeld in het derde lid die voor 1 januari 2005 is ingediend bij de N.V. Service Centrum Grond, geldt als een aanvraag die is ingediend bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

5. Dit artikel vervalt met ingang van 1 juli 2005.

C

Overgangsrecht Algemene wet inzake rijksbelastingen

1. Op het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift met een dagtekening van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, inzake een uitnodiging tot betaling ter zake van anti-dumpingheffingen, compenserende heffingen of landbouwheffingen, onderscheidenlijk inzake een in artikel 886, eerste lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek bedoelde beschikking tot terugbetaling of kwijtschelding ter zake van deze heffingen, blijft artikel 30d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat luidde ten tijde van die dagtekening, van toepassing.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing:

a. op een verzoek om een voorlopige voorziening, en

b. indien met toepassing van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep wordt ingesteld.

3. Op een beroep tegen het niet tijdig doen van een uitspraak op een bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid, dat is ingesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft artikel 30d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dit gold vóór dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL XIX

Artikel 3.52, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is niet van toepassing op een op grond van artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van die wet vastgestelde ministeriële regeling die voorziet in wijziging van de willekeurige afschrijving op zeeschepen in verband met communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer. In afwijking van artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vindt deze wijziging plaats na overleg met onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XX

 • 1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat:

  a. artikel I, onderdeel B, en artikel IV, onderdelen A en C, terugwerken tot en met 1 januari 2003;

  b. artikel I, onderdeel K, en artikel X, onderdelen A, B, D, en E, terugwerken tot en met 11 maart 2004;

  c. artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2004.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdelen A, eerste lid, C en D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat:

  a. indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst voor 1 januari 2005 wordt uitgegeven en in dat besluit wordt bepaald dat de inwerkingtreding van de genoemde onderdelen plaatsvindt met ingang van 1 januari 2005, artikel VIII, onderdeel B vervalt;

  b. indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2005 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat de genoemde onderdelen terugwerken tot en met 1 januari 2005.

 • 3. In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel C, artikel IV, onderdelen B en D, artikel XII, en artikel XVIII onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

's-Gravenhage, 16 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner