Besluit van 26 november 2004 tot inwerkingtreding van de Aansluitingswet Walvis

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 2004, WDB 2004/636 M;

Gelet op artikel II, van de Wet van 24 juni 2004, Stb. 312, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De Wet van 24 juni 2004, Stb. 312, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis) treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 november 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de veertiende december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel II van de Wet van 24 juni 2004, Stb. 312, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Aansluitingswet Walvis) is opgenomen dat die wet inwerking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Reden hiervoor was mede dat niet duidelijk was op welke datum de Aansluitingswet Walvis, vanwege de samenhang met de Wet van 24 juni 2004, Stb. 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) in werking zou kunnen treden.

Inmiddels is duidelijk dat de Aansluitingswet Walvis met ingang van 1 januari 2005 in werking kan treden

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven