Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2004, 62Wet

Wet van 5 februari 2004 tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de nadere normering van de indexatie van op 31 december 1995 ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is enige bepalingen met betrekking tot de indexatie van de op 31 december 1995 ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 10 van de Wet privatisering ABP1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt de volgende volzin toegevoegd:

In het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt bepaald wanneer sprake is van de in de vorige volzin bedoelde financiële positie.

2. In het tweede lid wordt het woord «reglement» vervangen door: pensioenreglement

3. Het derde lid komt te vervallen.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat indien de eerstbedoelde dag is gelegen na 1 januari 2004, deze wet terugwerkt tot en met 1 januari 2004.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 februari 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vierentwintigste februari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 mei 2002, Stb. 288.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2003/2004, 29 257.

Handelingen II 2003/2004, blz. 2487–2492; 2605.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 257 (A).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 3 februari 2004.