Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

VERBETERING

Op blz. 3, Artikel I, onderdeel D wordt in het eerste lid «(datum)» vervangen door: 4 november 2004

Op blz. 3, Artikel I, onderdeel D wordt in het eerste lid «(Stb….)» vervangen door: Stb. 2004, 594

’s-Gravenhage, 29 maart 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven