Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 555AMvB

Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/68189;

Gelet op artikel 116, eerste lid, van de Wet kinderopvang en artikel 23, eerste lid, van het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De hoofdstukken 1 en 2, met uitzondering van de artikelen 6, eerste lid, onder k en l, en zesde lid, 22, eerste lid, onder a, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onder k en l, 23, 24, eerste lid, onder b, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onder k en l, 24, tweede lid, onder b, voor zover betrekking hebbend op artikel 6, eerste lid, onder k en l, evenals de hoofdstukken 3, 4 en 5, met uitzondering van artikel 62, tweede en derde lid, en hoofdstuk 7 van de Wet kinderopvang, met uitzondering van de artikelen 97 tot en met 99, 101, onderdelen D en E, 105 en 110 tot en met 112, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en gelden voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.

  • 2. De artikelen 62, tweede en derde lid, 97 tot en met 99, 105, 110 tot en met 112, met uitzondering van artikel 111, onderdeel A, van de Wet kinderopvang treden in werking met ingang van 1 januari 2005.

  • 3. Artikel 101, onderdelen D en E, van de Wet kinderopvang treden in werking op het tijdstip dat het bij koninklijk boodschap van 23 juli 2002 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht (kamerstukken II, 2001/02, 28 489), tot wet is verheven en in werking treedt.

Artikel 2

Het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en geldt voor kalenderjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

TOELICHTING

De Wet kinderopvang geldt vanaf 1 januari 2005. De tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wordt vanaf januari 2005 in maandelijkse voorschotten verstrekt. Om de eerste uitbetaling van het voorschot in januari 2005 te kunnen doen, is het noodzakelijk dat aanvragen al in het najaar van 2004 kunnen worden gedaan en dat beslissingen op aanvragen al vóór 1 januari 2005 kunnen worden genomen. Voorts is het van belang dat ouders bij een aanvraag voor een overheidstegemoetkoming in de kosten van kinderopvang kunnen aangeven, dat zij gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang. Om daarvoor een wettelijke basis te hebben is de inwerkingtreding van delen van deze wet en van het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang voorzien op een eerder moment dan 1 januari 2005.

Een aantal artikelen van de Wet kinderopvang treedt (vooralsnog) niet in werking. Dit betreft in de eerste plaats de artikelen van de Wet kinderopvang die betrekking hebben op sociaal-medische geïndiceerden (de artikelen 6, eerste lid, onder k en l, 22, 23 en 24, voor zover de laatstgenoemde artikelen betrekking hebben op artikel 6, eerste lid, onder k en l). Voor nadere informatie zij verwezen naar mijn brief, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 augustus jl. (kamerstukken II, 2003/04, 28 447 nr. 97). Hoofdstuk 6 (Experimenten) van de Wet kinderopvang treedt eerst in werking, zodra uitvoering wordt gegeven aan dat hoofdstuk. Tot slot treedt artikel 111, onderdeel A, van de Wet kinderopvang niet in werking. Door samenloop van de Wet kinderopvang en het Belastingplan 2004 is een fout in de Wet op de loonbelasting geslopen. Dit wordt hersteld bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2005 (kamerstukken II, 2003/04, 29758). De beoogde datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de loonbelasting is 1 januari 2005.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus