Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2004, 552AMvB

Besluit van 18 oktober 2004, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel A, onder 2, en II van de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 oktober 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2489, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen I, onderdeel A, onder 2, en II van de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116) treden in werking met ingang van 1 november 2004.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Het organisatorisch opgaan van de Scheepvaartinspectie in Nederland in de Inspectie Verkeer en Waterstaat is geregeld in de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116) en in de «nationale» wijzigingen van de regelgeving met betrekking tot de Scheepvaartinspectie.

Dit besluit regelt het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel A, onder 2, en II van de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116). De overige artikelen van deze rijkswet zijn reeds op 1 april 2004 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel A, onder 2, en II van de rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Stb. 116) is die rijkswet volledig van kracht geworden.

De inwerkingtreding van de «nationale» regelgeving inzake het opgaan van de Scheepvaartinspectie in de Inspectie Verkeer en Waterstaat, wordt geregeld in een apart koninklijk besluit en in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van een aantal regelingen op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Uiteraard treden die regels en de hiervoor bedoelde artikelen van de rijkswet van 4 maart 2004 (Stb. 116) op hetzelfde tijdstip in werking.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs