Besluit van 18 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 11 oktober 2004, nr. Proj. Walvis/SUB/2004/69010;

Gelet op artikel XXIX van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 voorzover het betreft de artikelen I, onderdelen A, J en K, X, XII, XX, onderdeel B, XXIII, XXIX en XXX en 1 januari 2006 voorzover het betreft de artikelen I, onderdeel B, IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, onderdeel A, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, en XXVII.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt geregeld dat de bepalingen in de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten die zien op de aanpassing van het loonbegrip in de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) in werking treden per 1 januari 2005. De bepalingen die zien op de aanpassing van de dagloonsystematiek treden in werking per 1 januari 2006. De artikelen die zien op de afschaffing van de mogelijkheid van premieheffing bij wijze van voorschot (artikelen I, onderdelen C tot en met I, II en III) treden niet in werking. Deze mogelijkheid van premieheffing bij wijze van voorschot dient behouden te blijven tot de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv; Kamerstukken II 2003/04, 29 529) en Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wfsv; Kamerstukken II 2003/04, 29 531). Inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen C tot en met I, II en III van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten is per de datum van inwerkingtreding van die wetsvoorstellen zinledig omdat met de Invoeringswet Wfsv de CSV wordt ingetrokken, artikel 83 van de Werkloosheidswet vervalt en de tweede zin van artikel 15, vierde lid, van de Ziekenfondswet wordt geherformuleerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven