Besluit van 5 februari 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003, Stb. 2003, 501, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing van de politieklachtregeling aan hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 januari 2004, 5264968/04/6

Gelet op artikel II van de Wet van 4 december 2003, Stb. 2003, 501, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing van de politieklachtregeling aan hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

De Wet van van 4 december 2003, Stb. 2003, 501, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing van de politieklachtregeling aan hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 februari 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zeventiende februari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven