Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2004, 475AMvB

Besluit van 20 september 2004 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van 3 augustus 2004, houdende regels met betrekking tot jachthavens (Besluit jachthavens) (Stb. 422)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 september 2004, nr. MJZ2004089293, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van het Besluit jachthavens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit jachthavens treedt, met uitzondering van artikel 7 en hoofdstuk 2A van de bijlage, in werking met ingang van 1 oktober 2004.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 september 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de achtentwintigste september 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op 2 september 2004 is het Besluit jachthavens in het Staatsblad (nr. 422) verschenen.

Ingevolge artikel 21.6, vijfde lid, tweede volzin, van de Wet milieubeheer, treedt het besluit niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van het Besluit jachthavens, met uitzondering van artikel 7 en hoofdstuk 2A van de bijlage van dat besluit, met ingang van 1 oktober 2004.

Artikel 12, tweede lid, van het Besluit jachthavens, voorziet in de inwerkingtreding van artikel 7 en hoofdstuk 2A van de bijlage.

Deze treden in werking op het tijdstip waarop de Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L332), (Stb. 348), in werking treedt.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel