Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 45AMvB

Besluit van 29 januari 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 december 2003 tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2004, 17)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 januari 2004, nr. WJZ/2004/885 (6147), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVIII van de Wet tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2004, 17);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat

a. artikel VI terugwerkt tot en met 1 augustus 2003, met dien verstande dat:

1°. dit artikel terugwerkt wat betreft artikel 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 januari 1997,

2°. dit artikel terugwerkt wat betreft artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 52 van de Wet op de expertisecentra en artikel 42c van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 februari 1997, en

3°. dit artikel terugwerkt wat betreft artikel 89, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs tot en met 1 augustus 1998,

b. de artikelen VIII, onderdeel B, en IX, onderdeel E, terugwerken tot en met 1 augustus 2003, en

c. artikel XIII terugwerkt tot en met 1 augustus 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 januari 2004

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de twaalfde februari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner