Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 430AMvB

Besluit van 27 augustus 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 299, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 24 augustus 2004, nr. 5302919/04/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 299, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 299, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, treedt in werking met ingang van 1 september 2004.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 augustus 2004

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de dertigste augustus 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner