Wet van 9 juli 2004 tot wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op de invoering van een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel de verplichte herbeoordelingen in de arbeidsongeschiktheidswetten af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag toegekend.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de belanghebbende van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk vier maanden vóór de datum waarop de wachttijd van 104 weken, bedoeld in artikel 19, eerste lid, verstrijkt.

3. In het derde lid vervalt de zinsnede «dan wel voortzetting» alsmede de zinsnede: onderscheidenlijk uiterlijk dertien weken voor de in het eerste lid bedoelde termijn verstrijkt.

4. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Onverminderd het in deze wet terzake van herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaalde wordt ten aanzien van personen die na 1 juli 1949 zijn geboren, op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald tijdstip door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tijdstip kan voor verschillende groepen van personen verschillend worden vastgesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de eerste zin niet van toepassing is op bepaalde groepen van personen.

5. Het zesde en zevende lid vervallen onder vernummering van het achtste en negende lid tot het zesde en zevende lid.

6. In het tot zesde lid vernummerde lid vervalt de zinsnede: of voort te zetten.

B

Artikel 36, tweede en derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde lid tot het tweede lid.

C

In artikel 87, tweede lid, vervalt de zinsnede: over voortzetting van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 34, derde lid,.

D

Voor artikel 99 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 98e

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, dan wel daarna met toepassing van artikel 91b, worden geacht te zijn toegekend voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12, tweede en derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid.

B

In artikel 21a, derde lid, en artikel 21b, derde lid, wordt de zinsnede «en 37, eerste lid,» vervangen door: en 37.

C

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag toegekend.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de verzekerde schriftelijk in kennis van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag uiterlijk vier maanden voor de datum waarop het in artikel 7, tweede lid, genoemde tijdvak van 52 weken eindigt.

3. In het derde lid vervalt de zinsnede: , onderdeel a,.

4. In het vierde lid vervalt de zinsnede «dan wel voortzetting» alsmede de zinsnede: , onderscheidenlijk uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van een tijdvak als bedoeld in het eerste lid.

5. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Onverminderd hetgeen in deze wet terzake van herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is bepaald wordt ten aanzien van personen die na 1 juli 1949 zijn geboren, op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald tijdstip door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tijdstip kan voor verschillende groepen van personen verschillend worden vastgesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de eerste zin niet van toepassing is op bepaalde groepen van personen.

6. Het zevende lid vervalt onder vernummering van het achtste lid tot het zevende lid.

7. In het tot zevende lid vernummerde lid vervalt de zinsnede: of voort te zetten.

D

Artikel 37, tweede lid, vervalt alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

E

In artikel 95a, eerste lid, vervalt de zinsnede: over voortzetting van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 35, vierde lid,.

F

Na artikel 101 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 10A. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 101a. Overgangsrecht in verband met de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten worden geacht te zijn toegekend voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN3

A

Artikel 11, tweede en derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het tweede en derde lid.

B

In artikel 20a, derde lid, wordt de zinsnede «en 30, eerste lid,» vervangen door: en 30.

C

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag toegekend.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de jonggehandicapte schriftelijk in kennis van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag uiterlijk vier maanden voor de datum waarop het in artikel 6, eerste lid, genoemde tijdvak van 52 weken eindigt.

3. In het derde lid vervalt de zinsnede: , onderdeel a,.

4. In het vierde lid vervalt de zinsnede «dan wel voortzetting» alsmede de zinsnede: , onderscheidenlijk uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van een tijdvak als bedoeld in het eerste lid.

5. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Onverminderd hetgeen in deze wet terzake van herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is bepaald wordt ten aanzien van personen die na 1 juli 1949 zijn geboren, op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald tijdstip door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tijdstip kan voor verschillende groepen van personen verschillend worden vastgesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de eerste zin niet van toepassing is op bepaalde groepen van personen.

6. Het zevende lid vervalt onder vernummering van het achtste lid tot het zevende lid.

7. In het tot zevende lid vernummerde lid vervalt de zinsnede: of voort te zetten.

D

Artikel 30, tweede lid vervalt alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

E

In artikel 69a, eerste lid, vervalt de zinsnede: over voortzetting van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 28, vierde lid,.

F

Na artikel 76 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 76a. Overgangsrecht in verband met de Wet afschaffing verplichte herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten worden geacht te zijn toegekend voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE WET TERUGDRINGING BEROEP OP ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

In de Wet terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen4 vervalt artikel XVIII.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE INVOERINGSWET NIEUWE EN GEWIJZIGDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

In de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen5 vervallen de artikelen XXI en XXVII.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 34, ZEVENDE LID, EN 36, DERDE LID, VAN DE WAO

Tot de inwerkingtreding van deze wet wordt in de artikelen 34, zevende lid, en 36, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor «Bij ministeriële regeling kan worden bepaald» gelezen: Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekering kan, onder goedkeuring van Onze Minister, bepalen.

ARTIKEL VII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met dien verstande dat artikel VI terugwerkt tot en met 1 januari 2004. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

ARTIKEL VIII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatsten dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulksaangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullenhouden.

histnoot

Gegeven te

Tavarnelle, 9 juli 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweede september 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1999, 23, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2004, Stb. 324.

XNoot
2

Stb. 1999, 24, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2004, Stb. 324.

XNoot
3

Stb. 1999, 25, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2004, Stb. 324.

XNoot
4

Stb. 1993, 412, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
5

Stb. 1999, 26, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2004, Stb. 324.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in deStaten-Generaal:

Kamerstukken II 2003/2004, 29 498.

Handelingen II2003/2004, blz. 5160–5161.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 498 (A, B,C).

Handelingen I 2003/2004, blz. 2092–2098; 2123–2131.

Naar boven