Besluit van 1 juli 2004, houdende wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met verordening (EG) nr. 178/2002

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2004, VGB/VL 2480933, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Gelet op:

– verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31); en

- artikel 4, eerste lid, onder a, artikel 8, eerste lid, artikel 13, onder a, en artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2004, no.W13.04.0203/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 2004 met nummer VGB/VL 2494048, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1a wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. verordening (EG) 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31).

B

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 10. Het is verboden ten aanzien van eet- en drinkwaren te handelen in strijd met artikel 14, eerste lid, artikel 18, eerste tot en met vierde lid, en artikel 19, van verordening (EG) 178/2002.

ARTIKEL II

Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. verordening (EG) 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31).

B

Voor de huidige tekst van artikel 2 wordt het cijfer «1» geplaatst, waarna een lid wordt toegevoegd, luidende:

  • 2. Het is verboden ten aanzien van eet- en drinkwaren te handelen in strijd met artikel 16 van verordening (EG) 178/2002.

ARTIKEL III

Het Warenwetbesluit Uitvoer van waren3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. verordening (EG) 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31).

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Het is verboden ten aanzien van eet- en drinkwaren te handelen in strijd met artikel 12 van verordening (EG) 178/2002.

C

Artikel 2, onder b, komt te luiden:

a. voor zover ten aanzien van waren voorschriften van toepassing zijn welke zijn gesteld in:

1°. de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985;

2°. de Regeling keuring en handelsverkeer vleesproducten 1993; of

3°. de Regeling keuring en handel dierlijke producten;

die betrekking hebben op een onderwerp waarin ook krachtens de Warenwet is voorzien; of.

ARTIKEL IV

De bijlage van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten4 wordt als volgt gewijzigd:

A

De rubriek «Inhoud» wordt als volgt gewijzigd:

1. Bij onderdeel B-2 wordt «Hoeveelheidsaanduidingenbesluit» vervangen door: Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet).

2. Na B-2 Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) wordt ingevoegd:

B-3 Warenwetbesluit Uitvoer van waren.

B

In de tabel «Omschrijving van de overtreding» en bijbehorend «Boetebedrag per categorie» wordt na B-2 ingevoegd:

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

  

I

II

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

  

B-3.1

art. 1a

€ 450,-

€ 900,-

C

In de tabel «Omschrijving van de overtreding» en bijbehorend «Boetebedrag per categorie» wordt onderdeel D-5 Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen als volgt gewijzigd:

1. «art. 2» wordt telkens vervangen door: art. 2 lid 1.

2. Na D-5.18.1 wordt ingevoegd:

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

  

I

II

D-5.19.1

art. 2 lid 2

€ 450,-

€ 900,-.

D

In de tabel «Omschrijving van de overtreding» en bijbehorend «Boetebedrag per categorie» wordt bij onderdeel D-63 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen na D-63.4.1c ingevoegd:

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

  

I

II

D-63.4.1d

art. 2 lid 10

€ 450,-

€ 900,-.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 1 juli 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op 1 februari 2002 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31), verder te noemen: verordening (EG) 178/2002.

Verordening (EG) 178/2002 verschaft de grondslag voor een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid en de belangen van de consument met betrekking tot levensmiddelen. In verband hiermee zijn bij verordening (EG) 178/2002 algemene beginselen vastgesteld inzake levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en de veiligheid van levensmiddelen en van diervoeders in het bijzonder.

Voorts is bij verordening (EG) 178/2002 de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid opgericht.

Net als andere EG-verordeningen is verordening (EG) 178/2002 verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat van de Europese Unie. Het is daarom niet noodzakelijk en zelfs niet toegestaan deze verordening om te zetten in nationale wetgeving. Wel is het, om overtreding van die voorschriften uit de verordening inzake eet- en drinkwaren te kunnen bestraffen, noodzakelijk om deze aan te wijzen als strafbaar of beboetbaar feit. Dat gebeurt met dit wijzigingsbesluit.

Verordening (EG) 178/2002 is in werking getreden met ingang van 21 februari 2002. De artikelen 11, 12 en 14 tot en met 30 van de verordening zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2005. Het tijdstip waarop de artikelen 29, 56, 57, 60 en 62, eerste lid, van toepassing zullen zijn, is nog niet bekend.

Met het oog op een goede toepassing van verordening (EG) 178/2002 kunnen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen volgens de procedure van artikel 58, tweede lid, van de verordening, nadere voorschriften worden vastgesteld. Vooralsnog heeft de Commissie van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.

De artikelen 12, 16, 18 (met uitzondering van het vijfde lid), en 19, van verordening (EG) 178/2002, bevatten voorschriften inzake de verhandeling van levensmiddelen die niet reeds voorkomen in bestaande communautaire of nationale wetgeving. Handelen in strijd met deze voorschriften dient verboden te worden. De artikelen I tot en met III van dit besluit strekken daartoe. De daarvoor noodzakelijke verbodsbepalingen worden toegevoegd aan het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, en het Warenwetbesluit Uitvoer van waren. Voor de goede orde zij opgemerkt dat uit artikel 2, onder a en b, van het Warenbesluit Uitvoer van waren zoals dat tot de inwerkingtreding van dit besluit luidde, volgt dat deze verbodsbepalingen geen betrekking hebben op waren die kennelijk bestemd zijn voor uitvoer, voor zover ter zake voorschriften zijn gesteld krachtens de Landbouwkwaliteitswet of bij een in artikel 2, onder b, van dat besluit genoemde regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: LNV).

Bij artikel III, onder C, is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 2, onder b (oud), van het Warenwetbesluit Uitvoer van waren, te actualiseren. De oorspronkelijk in onderdeel b genoemde ministeriële regelingen zijn inmiddels namelijk vervangen door nieuwe regelingen. Het vermelden van deze regelingen kan niet vervangen worden door een verwijzing naar krachtens de desbetreffende wetten gestelde voorschriften. Het gaat hier immers over een inperking van de reikwijdte van de Warenwetregelgeving, waarover geen onduidelijkheid mag bestaan.

Voorts dient overtreding van deze bepalingen op de inmiddels gebruikelijke wijze binnen de reikwijdte van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten te worden gebracht. Artikel IV van dit besluit regelt dat.

Verdere aanpassing van krachtens de Warenwet inzake eet- en drinkwaren gestelde voorschriften is vooralsnog niet noodzakelijk. Deze Warenwettelijke voorschriften zijn namelijk niet strijdig met verordening (EG) 178/2002, en volgens de procedure van artikel 58, tweede lid, van verordening (EG) 178/2002 zijn zoals hierboven vermeld nog geen toepassingsbepalingen vastgesteld.

Wel zal artikel 18, onder a, b, en d, van de Warenwet worden ingetrokken, aangezien ter zake met ingang van 1 januari 2005 het daarmee vergelijkbare artikel 14 van verordening (EG) 178/2002 van toepassing zal zijn. De in verband hiermee noodzakelijk wijziging van met name de Warenwet blijft in dit besluit verder uiteraard buiten beschouwing.

Ook wijziging van wetgeving ten gevolge van verordening (EG) 178/2002 die verband houdt met diervoeders, voedselproducerende dieren, en de in artikel 2, onder a, en b, van het Warenwetbesluit Uitvoer van waren bedoelde wetgeving van de Minister van LNV, blijft hier buiten beschouwing, aangezien de Warenwet daarop niet van toepassing is. Die wetgeving zal worden vastgesteld door de Minister van LNV.

Dit besluit leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Dat college heeft het besluit echter niet geselecteerd voor een toets op de gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Stb. 1992, 678, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 februari 2004, Stb. 92.

XNoot
2

Stb. 1992, 14, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 november 2003, Stb. 513.

XNoot
3

Stb. 1993, 314.

XNoot
4

Stb. 2000, 527, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 juli 2004, Stb. 387.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven