Besluit van 9 juli 2004 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 18 maart 2004 tot wijziging van Wet personenvervoer 2000, houdende technische wijzigingen alsmede enige andere verbeteringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van

5 juli 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-1621, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de wet van 18 maart 2004 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende technische wijzigingen alsmede enige andere verbeteringen (Stb. 141);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 18 maart 2004 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende technische wijzigingen alsmede enige andere verbeteringen (Stb.141) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel F, onder 1, onderdeel G, onderdeel I, onder 1, onderdelen J en N, en artikel II, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 9 juli 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de negentiende augustus 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven