Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 353AMvB

Besluit van 6 juli 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 maart 2004, Stb. 138, tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht met het oog op verbetering van de kwaliteit van examens van beroepsopleidingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van 30 juni 2004, nr. WJZ/2004/29944 (6153), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 11 maart 2004, Stb. 138, tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht met het oog op verbetering van de kwaliteit van examens van beroepsopleidingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 11 maart 2004, Stb. 138, tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht met het oog op verbetering van de kwaliteit van examens van beroepsopleidingen treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Uitgegeven de twintigste juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner