Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2004, 330AMvB

Besluit van 2 juli 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer (Stb. 2004, 328) en van de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging van de termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998) (Stb. 2004, 329)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 juli 2004, nr. WJZ 4043163;

Gelet op artikel X van de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht, en artikel III van de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging van de termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer treedt, onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:

a. artikel I, onderdeel I,

b. artikel I, onderdeel N, artikel 13, zesde en zevende lid,

c. artikel II, onderdeel E, artikel 3b,

d. artikel II, onderdeel G, artikel 5, zesde en zevende lid,

e. artikel II, onderdeel R, artikel 12,

f. artikel II, onderdeel EEE, artikel 81b, eerste lid, onderdeel b,

g. artikel II, onderdeel FFF, artikel 82, tweede lid, en derde lid, de zinsnede «, met inachtneming van de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 12f»,

h. artikel VI, tweede lid,

i. artikel VII, eerste lid.

Artikel 2

De Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging van de termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998) treedt, onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de dertiende juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

TOELICHTING

Het is wenselijk dat de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer zo spoedig mogelijk in werking treedt, omdat deze wet voor een belangrijk deel de implementatie van Europese regelgeving betreft. Het uitgangspunt is geweest dat de wet zoveel mogelijk in zijn geheel in werking treedt. Hierop zijn een drietal uitzonderingen gemaakt. Ten eerste treden de bepalingen omtrent de overdracht van de economische eigendom aan de netbeheerder, in afwachting van nadere besluitvorming over de splitsing van de netten, niet in werking. Voorts treden enkele bepalingen met betrekking tot het tariefstelsel voor gas nog niet in werking. Dit houdt verband met de omstandigheid dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet de ministeriële regeling op grond van artikel 12 van de Gaswet noch de door de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie op grond van artikel 12f vast te stellen regels («gascodes») met betrekking tot de tariefstructuren en voorwaarden gereed zijn. Op grond van artikel VII, negende lid, van deze wijzigingswet, blijven tot het tijdstip waarop artikel 12 van de Gaswet in werking treedt, de richtlijnen als bedoeld in artikel 13 van de Gaswet, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wijzigingswet, van kracht.

Bij dit koninklijk besluit wordt voorts bepaald dat de Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998) in werking treedt op de eerste dag na uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst