Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 322AMvB

Besluit van 24 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van een artikel van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 juni 2004, nr. WJZ/2004/25587 (6133), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen XIa, vijfde lid, en XXX van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 8.1.1a, eerste lid, tweede volzin, en derde, vierde en zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs is van toepassing met ingang van 2 oktober 2004.

Artikel 2

Artikel IV, onderdelen B, E, met uitzondering van artikel 2.3.6a, zesde lid, F en I, met uitzondering van artikel 2.5.5a, zevende lid, van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681) treedt in werking met ingang van 2 oktober 2004.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 2004

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de dertiende juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner