Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2004, 32Wet

Wet van 17 december 2003 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op het werkterrein van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 36, zevende lid, vervalt «of krachtens».

B

In artikel 49, vierde lid, vervalt «bedoeld in de ontvanger,».

C

In artikel 66, tweede lid, wordt «regionale inspecteur» vervangen door: hoofdinspecteur of regionale inspecteur.

D

In artikel 82, vijfde lid, vervalt «58,».

E

In artikel 101 vervallen de twee komma's na «feit».

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Opiumwet2 wordt «Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne» vervangen door: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ARTIKEL III

Artikel 11b, tweede lid, van de Tabakswet3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «f 1 000 000,–» vervangen door: € 450 000.

2. In onderdeel b wordt «f 10 000,–» vervangen door: € 4 500.

ARTIKEL IV

In artikel 12a van de Wet ambulancevervoer4 wordt «zorgvoorzieningen» vervangen door: ziekenhuisvoorzieningen.

ARTIKEL V

In artikel 2, derde lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen5 wordt «artikel 2, tweede lid» vervangen door: het tweede lid.

ARTIKEL VI

De Quarantainewet6 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7 wordt «artikel 28» vervangen door: artikel 27.

B

In artikel 11 wordt «artikel 54» vervangen door: artikel 53.

C

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 29» vervangen door: artikel 28.

2. In het derde lid wordt «artikel 39» vervangen door: artikel 38.

D

In artikel 20, vierde lid, wordt «artikel 45» vervangen door: artikel 44, eerste lid.

E

In artikel 24 wordt «in de aanhangsels 2 en 4 der Internationale Gezondheidsregeling» vervangen door: in aanhangsel 2 van de Internationale Gezondheidsregeling.

F

In artikel 28, eerste lid, wordt «17, 18 en 19» vervangen door: 17 en 18.

G

In artikel 30 wordt «artikel 54» vervangen door: artikel 53.

H

In artikel 31 wordt «artikel 95» vervangen door: artikel 82.

I

In artikel 32 wordt «artikel 99» vervangen door: artikel 86.

ARTIKEL VII

In artikel 5, derde lid, van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting7 wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij ministeriële regeling.

ARTIKEL VIII

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen8 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

2. In de tweede volzin wordt «Deze regelen» vervangen door: De bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen.

3. Na de tweede volzin wordt een volzin ingevoegd, luidende:

Krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels betreffen slechts wijziging van in die maatregel opgenomen geldbedragen die naar hun aard met regelmaat wijziging behoeven.

B

In artikel 14, achtste lid, wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij ministeriële regeling.

ARTIKEL IX

De Ziekenfondswet9 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 89a vervalt.

B

Artikel 89b vervalt.

C

In artikel 93a, eerste lid, wordt «artikelen 1q, vierde lid, 3a, 8, 15, eerste en zesde lid, 17, eerste lid, en 18» vervangen door: artikelen 3a, 8, 15, eerste en zesde lid, 17, eerste lid, en 18.

D

In artikel 93a, tweede lid, wordt «artikel 8, tweede lid,» vervangen door: artikel 8.

ARTIKEL X

In artikel 16, vierde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen10 vervallen de vijfde en de zesde volzin.

ARTIKEL XI

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten11 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt «Het bepaalde in de laatste twee volzinnen» vervangen door: De laatste volzin.

B

In artikel 76a, eerste lid, wordt «artikel 6, eerste lid,» vervangen door: artikel 6.

C

In artikel 76a, tweede lid, wordt «artikel 6, tweede lid,» vervangen door: artikel 6.

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de derde februari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1993, 655, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 2003, Stb. 244.

XNoot
2

Stb. 2003, 154, gewijzigd bij de wet van 23 april 2003, Stb. 217.

XNoot
3

Stb. 1988, 342, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 mei 2003, Stb. 222.

XNoot
4

Stb. 1971, 369, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
5

Stb. 1996, 90, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, Stb. 610.

XNoot
6

Stb. 1960, 335, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997, Stb. 510.

XNoot
7

Stb. 2002, 240.

XNoot
8

Stb. 1998, 161, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2002, Stb. 338.

XNoot
9

Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 69.

XNoot
10

Stb. 1995, 290, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 juli 2002, Stb. 431.

XNoot
11

Stb. 1992, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 241.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2003/2004, 29 230.

Handelingen II 2003/2004, blz. 1861.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 230 (A).

Handelingen I 2003/2004, blz. 519–520.