Besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van 22 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de waarborging van consumenteninvloed in het CVV en het Openbaar Vervoer over Water, de uitvoering van de op 30 juni 2001 tot stand gekomen Interbus-overeenkomst alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 173)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juni 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-1235, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II, eerste lid, van het besluit van 22 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de waarborging van consumenteninvloed in het CVV en het Openbaar Vervoer over Water, de uitvoering van de op 30 juni 2001 tot stand gekomen Interbus-overeenkomst alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 173);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 22 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de waarborging van consumenteninvloed in het CVV en het Openbaar Vervoer over Water, de uitvoering van de op 30 juni 2001 tot stand gekomen Interbus-overeenkomst alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 173) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel U, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juni 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zesde juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven