Besluit van 16 juni 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 7 oktober 2003 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de invoering van nieuwe borden met betrekking tot de openstelling van spitsstroken (Stb. 418)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 juni 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-1274, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het besluit van 7 oktober 2003 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de invoering van nieuwe borden met betrekking tot de openstelling van spitsstroken (Stb. 418);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I van het koninklijk besluit van 7 oktober 2003 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de invoering van nieuwe borden met betrekking tot de openstelling van spitsstroken (Stb. 418) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 juni 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zesde juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven