Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 297AMvB

Besluit van 29 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 29 juni 2004, houdende wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 296)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 29 juni 2004, nr. SV/A&L/04/45075;

Gelet op artikel II van de wet van 29 juni 2004, houdende wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 296);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de wet van 29 juni 2004, houdende wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (Stb. 296) in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met dien verstande dat artikel I, onderdeel E, terugwerkt tot en met 1 januari 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juni 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de dertigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 29 juni 2004, houdende wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers (hierna: de Wet). De wet werkt terug tot en met 1 januari 2003 met uitzondering van artikel I, onderdeel E, dat ziet op een wijziging van artikel 79a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Dat onderdeel werkt terug tot en met 1 januari 2004, de datum waarop artikel 79a, eerste lid, onderdeel b, van de WAO zijn huidige redactie heeft gekregen. Met artikel I, onderdeel E, van de wet wordt «de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt» vervangen door: bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 54,5 jaar heeft bereikt. Onmiddellijke werking van dit onderdeel zou kunnen leiden tot onduidelijkheid in de uitvoering. Door aan dit onderdeel terugwerkende kracht te verlenen wordt buiten twijfel gesteld dat de werkgever voor iedere werknemer die voor 1 juli 2004 55 jaar is geworden, met betrekking tot 2004 een premievrijstelling voor de basispremie WAO heeft over het gehele kalenderjaar. Werkgevers zullen voor werknemers die op of na 1 juli 2004 55 jaar worden, dus pas in 2005 in aanmerking komen voor een dergelijke premievrijstelling.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus