Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 296Wet

Wet van 29 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wijzigingen aan te brengen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 75c, eerste lid, en 76e, onderdeel a, wordt «78, zevende lid» vervangen door: 78, zesde lid.

B

Artikel 76e, onderdeel d, vervalt onder verlettering van de onderdelen e en f tot de onderdelen d en e.

C

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt elk jaar met ingang van 1 januari een opslag of korting vast waarmee het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde percentage wordt verhoogd respectievelijk verlaagd. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vijfde lid, kan worden bepaald dat de opslag of korting voor een werkgever dan wel voor categorieën van werkgevers wordt vastgesteld, waarbij de korting of opslag voor categorieën van werkgevers kan verschillen of op nihil kan worden vastgesteld. Indien een werkgever met toepassing van de artikelen 97l en 97m van de Werkloosheidswet is aangesloten bij verschillende sectoren, wordt voor elk bedrijfsonderdeel van de werkgever waar werkzaamheden worden verricht die behoren tot een afzonderlijke sector de opslag of korting toegepast als was dat bedrijfsonderdeel een afzonderlijke werkgever.

2. Het vijfde en het elfde lid vervallen onder vernummering van het zesde tot en met tiende lid tot vijfde tot en met negende lid.

3. In het tot vijfde lid vernummerde lid komt in onderdeel b de zinsnede «op basis van het arbeidsongeschiktheidsrisico» te vervallen.

4. In het tot zevende lid vernummerde lid wordt «zevende lid» vervangen door: zesde lid.

D

Artikel 78a vervalt.

E

In artikel 79a, eerste lid, onderdeel b, wordt «de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt» vervangen door: bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 54,5 jaar heeft bereikt.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de dertigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1999, 23, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2003, Stb. 557.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2003/2004, 29 292.

Handelingen II 2003/2004, blz. 4997–5005; 5092.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 292 (A, B, C, D).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 28 juni 2004.