Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 281AMvB

Besluit van 15 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 april 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 juni 2004, nr. WJZ/2004/25307 (6149), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 29 april 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 29 april 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB) treedt in werking met ingang van 1 juli 2004, met uitzondering van artikel I, onderdelen Y, Z en AA, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juni 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I, onderdeel Z, regelt dat de vergoeding voor de huisvesting vavo niet meer naar de instellingen gaat, maar – evenals de rest van de rijksbijdrage voor vavo – deel gaat uitmaken van de rijksbijdrage educatie die aan gemeenten wordt verstrekt. Artikel I, onderdelen Y en AA, bevat een technische wijziging als gevolg van artikel I, onderdeel Z. Aangezien de rijksbijdrage per kalenderjaar wordt berekend, treden deze wijzigingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs in werking met ingang van 1 januari 2005.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte