Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 220Wet

Wet van 13 mei 2004 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid dat de bezwaarschriftprocedure buiten toepassing blijft als het bestuursorgaan en belanghebbenden daarmee instemmen, waardoor rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter openstaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene wet bestuursrecht1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 7:1 wordt in afdeling 7.1 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7:1a

 • 1. In het bezwaarschrift kan de indiener het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter, zulks in afwijking van artikel 7:1.

 • 2. Het bestuursorgaan wijst het verzoek in ieder geval af, indien:

  a. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, of

  b. tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.

 • 3. Het bestuursorgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is.

 • 4. Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. De artikelen 4:7 en 4:8 zijn niet van toepassing.

 • 5. Indien het bestuursorgaan instemt met het verzoek zendt het het bezwaarschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, onverwijld door aan de bevoegde rechter.

 • 6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Indien dit bezwaarschrift geen verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt, in afwijking van artikel 8:41, eerste lid, geen griffierecht geheven.

B

In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt na «toepassing» ingevoegd: op besluiten op grond van deze afdeling.

C

Artikel 8:4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt: of.

2. De punt aan het slot van onderdeel j wordt vervangen door: , of.

3. Toegevoegd wordt een onderdeel k, luidende:

k. als bedoeld in artikel 7:1a, vierde lid.

D

Aan artikel 8:8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het bestuursorgaan ingevolge artikel 7:1a, vijfde of zesde lid, verschillende bezwaarschriften doorzendt, zendt het bestuursorgaan deze door aan de rechtbank die ingevolge de tweede volzin van het eerste lid de zaak zal behandelen.

E

Na artikel 8:54 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8:54a

 • 1. Totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de rechtbank te verschijnen, kan de rechtbank het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is, omdat het bestuursorgaan kennelijk ten onrechte heeft ingestemd met rechtstreeks beroep bij de rechtbank.

 • 2. In dat geval strekt de uitspraak ertoe dat het bestuursorgaan het beroepschrift als bezwaarschrift behandelt. Artikel 7:10 is van overeenkomstige toepassing.

F

In artikel 10:3, derde lid, wordt na «bezwaarschrift» ingevoegd: of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid,.

ARTIKEL II

Artikel 37, tweede lid, van de Wet op de Raad van State2 wordt gewijzigd als volgt:

1. De onderdelen b, c en d worden geletterd c, d en e.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:54a van die wet,.

ARTIKEL III

Artikel 18, tweede lid, van de Beroepswet3 wordt gewijzigd als volgt:

1. De onderdelen b, c en d worden geletterd c, d en e.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:54a van die wet,.

ARTIKEL IV

De Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 18, vierde lid, wordt na «de artikelen 8:1, derde lid, 8:2, 8:3» ingevoegd: , 8:4, aanhef en onderdeel j,.

2. Artikel 20, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1°. De onderdelen b, c en d worden geletterd c, d en e.

2°. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:54a van die wet,.

ARTIKEL V

Artikel 28, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen5 wordt gewijzigd als volgt:

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. een uitspraak van het gerechtshof overeenkomstig artikel 8:54a van die wet,.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 mei 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 mei 2004, Stb. 215.

XNoot
2

Stb. 1994, 2, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 januari 2004, Stb. 37.

XNoot
3

Stb. 1994, 3, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 mei 2004, Stb. 215.

XNoot
4

Stb. 1994, 4, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 mei 2004, Stb. 215.

XNoot
5

Stb. 1959, 301, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 mei 2004, Stb. 215.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 2002/2003, 27 563.

Handelingen II 2002/2003, blz. 4549.

Kamerstukken I 2002/2003, 27 563 (236); 2003/2004, 27 563 (A, B, C, D, E, F).

Handelingen I 2003/2004, zie vergaderingen d.d. 27 april en 11 mei 2004.