Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 213Wet

Wet van 13 mei 2004 tot wijziging van de Wet op het notarisambt (Reparatiewet Wet op het notarisambt)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op het notarisambt enkele wijzigingen aan te brengen in verband met geconstateerde gebreken en leemten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het notarisambt1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt na «legt» ingevoegd: binnen zes maanden na de dagtekening van zijn benoeming.

2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Als de eed niet tijdig is afgelegd, vervalt de benoeming.

3. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «met ingang van die dag» vervangen door: met ingang van die dag indien tevoren de eed is afgelegd.

B

In artikel 5, eerste lid, wordt «waarin de namen van de in het desbetreffende arrondissement gevestigde notarissen worden opgenomen» vervangen door: waarin de namen van de in het desbetreffende arrondissement gevestigde notarissen, met de datum en plaats van hun geboorte, worden opgenomen.

C

In artikel 6, tweede lid, onderdeel b, 3, wordt na «verzoek om benoeming» ingevoegd: , in het Koninkrijk.

D

In artikel 7 wordt het derde lid vervangen door:

 • 3. Voor de advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen worden aan de verzoeker kosten in rekening gebracht.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent:

  a. het ondernemingsplan;

  b. de samenstelling en de werkwijze van de Commissie van deskundigen;

  c. de wijze waarop de kosten van de advisering worden berekend.

E

In artikel 8, eerste volzin, wordt «De kandidaat-notaris die» vervangen door: Degene die.

Ea

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid, tweede volzin, komt te luiden: Hij doet daarbij opgave van de gemeente waar hij voornemens is zich te vestigen en geeft daarbij, in geval van vestiging buiten het arrondissement, aan of hij gebruik wil maken van de bevoegdheid, bedoeld in het zesde lid.

2. In het zesde lid wordt «is hij niet bevoegd» vervangen door: is hij bevoegd.

F

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt na de tweede volzin een volzin ingevoegd, luidende: De gegevens van notarissen die niet meer als zodanig binnen het arrondissement werkzaam zijn, blijven gedurende tien jaar in het register bewaard.

2. In het eerste lid wordt in de vierde volzin na «op diens verzoek» ingevoegd: tegen de kostende prijs.

G

In artikel 12, derde lid, vervalt de tweede volzin.

Ga

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a

 • 1. De KNB houdt een protocollenregister waarin van iedere notaris de volgende gegevens worden opgenomen:

  a. zijn naam en plaats van vestiging;

  b. het nummer dat op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het centraal testamentenregister aan hem is toegekend;

  c. de namen van de notarissen van wie hij een protocol heeft overgenomen en welk protocol nog onder hem berust, met vermelding van hun plaats van vestiging en de periode gedurende welke zij in functie waren.

 • 2. Het register ligt bij de KNB voor een ieder ter inzage.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de inrichting van het register en de wijze waarop het wordt bijgehouden.

Gb

In artikel 15, eerste lid, eerste volzin, wordt «of zich vestigt buiten het arrondissement waarin zijn plaats van vestiging is gelegen» vervangen door: of zich vestigt buiten het arrondissement waarin zijn plaats van vestiging is gelegen zonder medeneming van zijn protocol.

H

Aan artikel 17 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, te handelen en te beleggen in registergoederen en effecten in ter beurze genoteerde en in niet ter beurze genoteerde vennootschappen, tenzij hij redelijkerwijs mag verwachten dat hierdoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid niet wordt of kan worden beïnvloed dan wel de eer of het aanzien van het ambt niet wordt of kan worden geschaad.

I

In artikel 19, vierde lid, wordt «waarnemend notaris» vervangen door: waarnemer.

J

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «gelden van derden niet vallend onder artikel 25» vervangen door: gelden van derden al dan niet vallend onder artikel 25.

2. In het vierde lid, eerst volzin, wordt «een balans opmaken» vervangen door: een balans en een staat betreffende de inkomensopstelling opmaken.

K

Artikel 25, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste volzin wordt «als zodanig onder zich neemt» vervangen door: als zodanig ten behoeve van derden onder zich neemt.

2. In de tweede volzin wordt «als zodanig worden toevertrouwd» vervangen door: als zodanig ten behoeve van derden worden toevertrouwd.

3. Na de zesde volzin wordt een nieuwe volzin ingevoegd, luidende: In geval van samenwerking met beoefenaren van een ander beroep moet uit de tenaamstelling van de bijzondere rekening blijken dat de notaris deze rekening houdt.

L

Artikel 28, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. in geval van ontslag of vestiging buiten het arrondissement waarin zijn vestigingsplaats is gelegen;

M

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het eerste lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Degene die reeds op grond van het tweede lid als waarnemer is benoemd behoeft in geval van benoeming als waarnemer voor een andere notaris in hetzelfde arrondissement niet opnieuw te voldoen aan het vereiste van artikel 6, tweede lid, onderdeel c. Het notarisambt kan slechts worden waargenomen door degene die de 65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «als waarnemer» vervangen door: als vaste waarnemer.

3. In het tweede lid, derde volzin, wordt «In dit geval» vervangen door: In het geval van ambtshalve benoeming tot waarnemer.

4. Onder vernummering van het vijfde tot en met tiende lid tot zesde tot en met elfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. De ambtshalve benoemde waarnemer, die een notaris in de in artikel 28, onderdelen c, d, en e, bedoelde gevallen vervangt, kan in geval van afwezigheid, verhindering of ziekte worden vervangen door een andere waarnemer, die voldoet aan de in het eerste lid, tweede volzin, gestelde eisen. Het tweede lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

5. In het zesde lid (nieuw) wordt «is de notaris onbevoegd het notarisambt uit te oefenen» vervangen door: is de notaris onbevoegd met betrekking tot zijn eigen protocol het notarisambt uit te oefenen.

N

Na artikel 29 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

De notarispraktijk wordt voor rekening en risico van de vervangen notaris voortgezet:

a. bij waarneming in de in artikel 28, onderdelen a of b, bedoelde gevallen;

b. bij waarneming in de in artikel 28, onderdelen c, d of e, bedoelde gevallen, indien in het benoemingsbesluit het honorarium voor de waarnemer is vastgesteld.

O

Na artikel 30 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

 • 1. Een gedefungeerde notaris verkrijgt, indien hij dit wenst, de hoedanigheid van kandidaat-notaris gedurende een jaar na zijn ontslag. Als hij tot waarnemer wordt benoemd is artikel 30, eerste lid, niet van toepassing. Een notaris die voor of na zijn defungeren tot vaste waarnemer is benoemd is één jaar na zijn defungeren van rechtswege uit deze functie ontslagen.

 • 2. Na de beëindiging van de notariële werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, behoudt de kandidaat-notaris, indien hij dit wenst, gedurende een jaar de hoedanigheid van kandidaat-notaris. Indien hij voor of na de beëindiging van zijn notariële werkzaamheden tot vaste waarnemer is benoemd is hij één jaar na die beëindiging van rechtswege uit deze functie ontslagen.

 • 3. Indien de gedefungeerde notaris of de gewezen kandidaat-notaris ambtshalve benoemd is tot waarnemer, behoudt hij de hoedanigheid van kandidaat-notaris gedurende één jaar na het einde van de laatste waarnemingsperiode.

 • 4. De gedefungeerde notaris, de gewezen kandidaat-notaris of de ambtshalve benoemde waarnemer die gedurende een jaar waarnemingsbevoegd wil blijven, geeft binnen een week na defungeren of de beëindiging van de notariële werkzaamheden of de waarneming, kennis aan de KNB dat hij de hoedanigheid van kandidaat-notaris wenst te verkrijgen onderscheidenlijk wenst te behouden. De KNB zendt de gedefungeerde notaris of de gewezen kandidaat-notaris een bewijs van ontvangst van de kennisgeving en doet terstond mededeling aan de kamer van toezicht in het arrondissement waarbinnen de notaris of de kandidaat-notaris gevestigd was.

P

Artikel 32, eerste lid, eerste volzin, wordt vervangen door:

De kandidaat-notaris die:

a. werkzaamheden op een notariskantoor heeft aanvaard; of

b. werkzaamheden in een andere vestiging van een notariskantoor heeft aanvaard; of

c. meer of minder uren per week op een notariskantoor werkzaam is, geeft hiervan binnen een week nadat hij met de uitoefening van die werkzaamheden is begonnen of nadat zijn arbeidsduur is gewijzigd, kennis aan de KNB.

Q

In artikel 33, tweede lid, wordt «De volgende onderwerpen betreffende de opleiding worden nader vastgesteld bij of krachtens verordening» vervangen door: Over de volgende onderwerpen betreffende de opleiding worden bij verordening nadere regels vastgesteld.

R

Aan artikel 38 wordt een lid toegevoegd:

 • 5. De notaris is verplicht binnen een maand na afloop van het kalenderjaar aan het bestuur van de KNB opgave te doen van het aantal in dat jaar gepasseerde akten.

S

Artikel 41, tweede lid, tweede volzin, wordt vervangen door: Bij verordening kunnen regels worden gesteld omtrent dit materiaal en omtrent de wijze waarop de tekst van de akte daarop wordt gesteld, onverminderd het te dien aanzien op grond van artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 bepaalde.

T

In artikel 42 eerste lid, derde volzin, wordt «een beëdigde tolk-vertaler die de inhoud van de akte vertaalt» vervangen door: een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt.

U

Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, vierde volzin, wordt «daarmee in te stemmen» vervangen door: met beperkte voorlezing in te stemmen.

2. Het tweede lid, tweede volzin, wordt vervangen door: Hij voldoet dan eveneens in het bijzijn van getuigen aan de in de tweede en derde zin van het eerste lid genoemde informatieplicht.

3. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. De beschreven bladzijden van de akte worden doorlopend genummerd. Voor zover op een blad niet de ondertekening voorkomt als bedoeld in het vierde lid of de bladen niet reeds met toepassing van artikel 45, eerste lid, onderdeel d, van een paraaf zijn voorzien, worden zij door de notaris van een paraaf voorzien.

V

In artikel 45, eerste lid, onderdeel c, wordt «en leestekens» vervangen door: , leestekens en symbolen.

W

Artikel 49, eerste en tweede lid, wordt vervangen door:

 • 1. Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariële akten:

  a. afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht;

  b. al dan niet in executoriale vorm uitgegeven uittreksels uit aan degenen die aan een deel van de inhoud van de akte een recht ontlenen, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht;

  c. afschriften, uittreksels en grossen uit aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de onder a en b genoemde partij of rechthebbende.

  Het uittreksel moet woordelijk gelijkluidend zijn met de overgenomen gedeelten van de akte. Het moet het hoofd en het slot van de akte vermelden en tot slot hebben de woorden: Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel.

 • 2. Onder degene die een recht ontleent aan de inhoud van de akte als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt mede begrepen degene die door een uiterste wilsbeschikking een erfrechtelijke aanspraak heeft verloren, doch slechts ten aanzien van het desbetreffende onderdeel van die wilsbeschikking.

Wa

Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt:

1. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop elektronische afschriften en elektronische uittreksels van akten worden vervaardigd.

2. Voor het eerste lid wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

X

Aan artikel 55, tweede lid, wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Indien de voorzitter of andere leden van het bestuur van de ring bij het geschil betrokken zijn, wijst de voorzitter van de KNB op verzoek van één van de partijen een voorzitter van het bestuur van een andere ring aan om een beslissing te nemen.

Y

Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «zijn ambtelijke werkzaamheden» vervangen door: de in het tweede lid genoemde ambtelijke werkzaamheden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het eerste lid is van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot:

  a. notariële akten houdende testament, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst en voogdijbenoeming;

  b. notariële akten van scheiding van onverdeeldheden indien uit de onverdeeldheid de kosten van de notaris niet kunnen worden voldaan;

  c. verklaringen van erfrecht indien het saldo van de boedel minder bedraagt dan het in artikel 34, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand genoemde bedrag voor het vermogen van een alleenstaande.

3. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «f 500 000» vervangen door: € 226 890.

Z

Artikel 57 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «in de hoofdplaats van ieder arrondissement» vervangen door: in ieder arrondissement.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «in de hoofdplaats van het arrondissement» vervangen door: in het arrondissement.

3. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In afwijking van artikel 41, eerste lid, onder b, van de Archiefwet 1995 is Onze Minister zorgdrager van de zich in de algemene bewaarplaats bevindende archiefbescheiden, voorzover deze niet zijn overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats.

AA

In artikel 58, derde lid, wordt «de in het eerste lid bedoelde protocollen» vervangen door: de in het eerste en tweede lid bedoelde protocollen.

AAa

In artikel 61, tweede lid, wordt de tweede volzin vervangen door: Tevens kunnen bij verordening regels worden gesteld betreffende de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

BB

In artikel 65, eerste lid, vervalt de derde volzin.

CC

Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «een gewoon lid» vervangen door: een lid.

2. In het tweede lid wordt «De gewone leden» vervangen door: De leden.

3. Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De ledenraad wijst per 1 oktober van elk jaar uit de voorzitters van de ringbesturen voor de periode van één jaar de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad aan. Deze kunnen zich bij de vervulling van hun taak doen bijstaan door secretarissen van het bureau van de KNB.

DD

Artikel 71, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van de ledenraad, het bestuur van een ring en een kamer van toezicht.

EE

In artikel 80 wordt «registeraccountant» vervangen door: accountant.

FF

Aan artikel 82, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De ring wordt aangeduid met vermelding van de hoofdplaats van het arrondissement of de naam van de provincie.

GG

In artikel 84, tweede lid, wordt «De leden en hun plaatsvervangers» vervangen door: De leden en hun eventuele plaatsvervangers.

HH

Artikel 85, tweede volzin, wordt «uit haar leden» vervangen door: uit de leden van het bestuur van de ring.

II

Artikel 88 wordt in het tweede lid, eerste volzin, en in het derde lid, eerste volzin, «registeraccountant» vervangen door: accountant.

JJ

Aan artikel 89, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Deze worden ter kennisname toegezonden aan Onze Minister.

KK

Artikel 94 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «twee plaatsvervangende voorzitters» vervangen door: ten minste twee plaatsvervangend voorzitters.

2. In het derde lid wordt de derde volzin vervangen door: Het andere lid is de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

3. In het derde lid vervalt de laatste volzin.

4. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De overige twee leden moeten notaris of kandidaat-notaris zijn. Deze leden worden voor de tijd van vier jaren door de ringvergadering in het arrondissement van de desbetreffende kamer van toezicht, op voordracht van het ringbestuur, uit de leden van de ring benoemd. Zij zijn bij hun aftreden eenmaal herbenoembaar. Op eigen verzoek kan hun tussentijds door de ringvergadering ontslag worden verleend. De ringvergadering wijst tevens uit de leden van de ring twee of meer plaatsvervangers aan die beide leden kunnen vervangen. Bij verordening worden regels gesteld omtrent de wijze van benoeming van deze leden en hun plaatsvervangers.

LL

In artikel 95, eerste lid, wordt de punt vervangen door een komma en wordt toegevoegd: met dien verstande dat ten aanzien van een lid als bedoeld in artikel 94, vierde lid, dit kwaliteitsverlies alleen dan intreedt wanneer hij noch kandidaat-notaris noch notaris is.

MM

In artikel 99, tiende lid, eerste volzin, wordt «De beslissing tot ongegrondverklaring van het verzet» vervangen door: De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring of ongegrondverklaring van het verzet.

NN

Artikel 100, tweede volzin, komt te luiden: Titel IV van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.

NNa

Artikel 110 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «twee leden» vervangen door: vier leden.

2. In het vierde lid, vierde volzin, wordt «het andere lid moet» vervangen door: de andere leden moeten.

OO

In artikel 111, eerste lid, wordt «de exploitatie het Bureau» vervangen door: de exploitatie van het Bureau.

PP

In artikel 116 wordt «artikel 22, vierde lid» vervangen door: artikel 22, derde lid.

QQ

Artikel 123 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het derde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Hetzelfde geldt voor de benoeming tot waarnemer, met dien verstande dat in de gevallen van artikel 28, onderdelen a en b, een kandidaat-notaris slechts tot waarnemer kan worden benoemd indien hij een driejarige stage heeft doorlopen en hij tevens voldoet aan de vereisten van artikel 6, tweede lid, onderdelen b, onder 3°, en c. In de gevallen van artikel 28, onderdelen c, d en e dient de kandidaat-notaris gedurende zes jaren onder verantwoordelijkheid van een notaris notariële werkzaamheden te hebben verricht, de duur van de stage daaronder begrepen, en tevens te voldoen aan de vereisten van artikel 6, tweede lid, onderdelen b, onder 3°, en c.

2. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. De notaris die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn standplaats heeft in een deel van een gemeente heeft na dat tijdstip zijn plaats van vestiging in de gehele gemeente.

RR

In artikel 133, eerste lid, wordt «29, tiende lid» vervangen door: 29, elfde lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet Wet op het notarisambt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 mei 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1999, 190, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 december 2003, Stb. 502.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2003/2004, 29 212.

Handelingen II 2003/2004, blz. 4363.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 212 (A, B).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 11 mei 2004.